เป้าประสงค์หลัก

เป้าประสงค์หลัก

1. เป็นอันดับ 1 ของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมโลก

X