ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา            ภูมิสารสนเทศ

หลักสูตร             วิทยาศาสตรบัณฑิต

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

  • เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษา/สถานศึกษา ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
  • คุณสมบัตรผู้มีสิทธิ์สมัคร สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิดรับ และจำนวนรับเข้าศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษา หรือมีผลการเรียน 6 ภาคเรียน

 

วิธีการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยในขั้นแรกจะพิจารณาผู้ทีมีคุณสมบัติตามที่กำหนด แล้วคัดเลือกจากผลการเรียน (GPAX)

 

แผนการศึกษา

ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดแยกตามหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดตามเกณฑ์ของ สกอ. (สำหรับระบบ 3 ภาคการศึกษา)

หมวดวิชากลุ่มวิชาจำนวนหน่วยกิตเกณฑ์ สกอ.
1. หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป1538>=  38
1.2 กลุ่มภาษา15
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก8
2. หมวดวิชา

เฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน34>= 126>= 90
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

2.2.1 วิชาบังคับพื้นฐาน

(1) หมวดวิชาด้านการสำรวจจากระยะไกล [12 หน่วยกิต]

(2) หมวดวิชาด้านการสำรวจ รังวัด และการทำแผนที่ [8 หน่วยกิต]

(3) หมวดวิชาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) [12 หน่วยกิต]

(4) หมวดวิชาด้านแบบจำลองและระบบประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง [8 หน่วยกิต]

(5) หมวดวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการทางภูมิสารสนเทศ [8 หน่วยกิต]

(6) หมวดวิชาด้านการประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ [16 หน่วยกิต]

2.2.2 วิชาบังคับเลือก

(1) หมวดวิชาด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ

(2) หมวดวิชาด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์

(3) หมวดวิชาด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์พื้นฐาน

(4) หมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

(5) หมวดวิชาทางความเป็นผู้ประกอบการ

>= 80

64

 

 

 

 

 

 

>= 16

2.3 วิชาโครงงาน3
2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา>= 9
3. หมวดวิชาเลือกเสรีเลือกศึกษารายวิชาที่กำหนดในหลักสูตรนี้หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่นตามความถนัดหรือที่สนใจ>= 8>= 8>= 8
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร>= 172>= 150

 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

โทรศัพท์:   0-4422-4652

โทรสาร  :   0-4422-4185

อีเมลล์   :    rs224652@gmail.com

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี-ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) หลักสูตรสหวิทยาการ

https://www.lne-gistda.com/17664958/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-2563-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

 

 

X