ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชา            ภูมิสารสนเทศ

หลักสูตร             วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะ สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอกที่จะเข้าศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่กำลังศึกษา
  3. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทำวิจัยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์วิจัยในสายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ
  4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นโดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
  5. ผู้สมัครในระดับปริญญาเอกแบบ 1 แบบ 1.1 ที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นอย่างดีและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามความเห็นชอบของสาขาวิชา และมีโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ส่งพร้อมใบสมัคร
  6. มีคุณสมบัติอื่นตามที่สาขาวิชากำหนดในประกาศรับสมัครนักศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา

 

เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

  1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท
  2. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาจำนวน 1  ฉบับ
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์และประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)
  4. โครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้สมัครในแผนการศึกษาแบบ 1.1 ซึ่งเน้นการทำวิจัยเพียงอย่างเดียว)

 

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร  ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การทำงาน   หนังสือรับรองและผลการสอบสัมภาษณ์ (หรือสอบข้อเขียน)

 

แผนการศึกษา

การเรียนการสอนตามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์ โดยการศึกษารายวิชาแยกเป็น 3 หมวด คือ 1. หมวดวิชาแกน 2. หมวดวิชาเลือก และ 3. หมวดวิชาสัมมนาสำหรับการเลือกรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามดุลพินิจร่วมกันของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาอิงตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร และแผนการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ (ตารางที่ 1)         

                        แบบ 1 แบบ 1.1: เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา แต่ทั้งนี้สาขาวิชาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นด้วยก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สาขาวิชากำหนด โดยรายวิชาที่กำหนดให้ต้องศึกษาในขั้นต้นคือวิชาสัมมนาระดับปริญญาเอก 1 และ 2

                        แบบ 2 แบบ 2.1: เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต (รวมวิชาสัมมนาระดับปริญญาเอก 1 และ 2) โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต

                        แบบ 2 แบบ 2.2: เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต (รวมวิชาสัมมนาระดับปริญญาเอก 1 และ 2) โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 92 หน่วยกิต

ตารางที่ 1 โครงสร้างหน่วยกิตการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละแผนการศึกษา แยกตามหมวดวิชาที่กำหนด

 

หลักสูตร

แผนการศึกษา

วิชาแกน

ไม่น้อยกว่า

วิชาเลือกตามกลุ่ม

ไม่น้อยกว่า

วิชาสัมมนา

จำนวน

วิทยานิพนธ์

จำนวน

หน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า

กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3
แบบ 1 แบบ 1.1

แบบ 2 แบบ 2.1

แบบ 2 แบบ 2.2

8

16

4

6

4

6

2

2

2(1)

2

2

60

45

60

60

65

92

 

หมายเหตุ: (1) เป็นรายวิชาเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต

 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

โทรศัพท์:   0-4422-4652

โทรสาร  :   0-4422-4185

อีเมลล์   :    rs224652@gmail.com

 

เวบไซต์ของสาขาวิชา : https://beta.sut.ac.th/is-remote-sensing

 

เวบไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา :  http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/

X