คณาจารย์

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ. ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์

อีเมลล์        : pantip.p@sut.ac.th

โทรศัพท์     : 044-22-4195

ห้องทำงาน  : C2-506

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รศ. ดร.ทรงกต ทศานนท์

อีเมลล์        : songkot@sut.ac.th

โทรศัพท์     : 044-22-4379

ห้องทำงาน  : C2-509

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

รศ. ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง

อีเมลล์        : suwit@sut.ac.th

โทรศัพท์     : 044-22-4959

ห้องทำงาน  : C2-505

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อ. ดร.สิริพร กมลธรรม

อีเมลล์        : siripon@sut.ac.th

โทรศัพท์     : 044-22-4667

ห้องทำงาน  : C2-508

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อ. ดร.ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์

อีเมลล์        : tanakorn.s@sut.ac.th

โทรศัพท์     : 044-22-4594

ห้องทำงาน  : C2-509

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อ. ดร.นพดล สุกแสงปัญญา

อีเมลล์        : nobphadon@g.sut.ac.th

โทรศัพท์     : 044-22-4666

ห้องทำงาน  : C2-505

ข้อมูลเพิ่มเติม

X