ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์

การศึกษา / คุณวุฒิ:

2557 (ปริญญาเอก)       Ph.D (Geoinformatics), University of Salford, United Kingdom

2545 (ปริญญาโท)         ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบัน                                     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2538 (ปริญญาตรี)         วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 

ประวัติการทำงาน

ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต.ค. 2541 – พ.ค. 2549             เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน

ต.ค. 2540 – ก.ย. 2541             ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ Social and Geographical changes in China Town, Bangkok and in Western Nonthaburi province, Thailand ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลโดย Dr Marc Askew, University of Melbourne, Australia

 

ผลงานทางวิชาการ

 • PRASOMSUP, W., PIYATADSANANON, P., AUNPHOKLANG, W., BOONRANG, A. (2020) Extraction technic for built-up area classification in Landsat 8 imagery. International Journal of Environmental Science and Development, 11 (1), 15-20, Jan 2020.
 • BOONTHAWEESAWASDI, N., PIYATADSANANON, P., & CHAVANAVESSKUL, S. (2019). Spatial accuracy of applying Unmanned Aerial Vehicle to produce high-resolution map. Journal of RESGAT, 20 (Special Issue), 41-53.
 • BOONTHAWEESAWASDI, N., PIYATADSANANON, P., & CHAVANAVESSKUL, S. (2019). Spatial accuracy of applying Unmanned Aerial Vehicle to produce high-resolution map. Paper presented at the Geoinfotech 2019, Muang Thong Thani, Bangkok.
 • PIYASIL, P., CHANNGAM, P., PIYATADSANANON, P., & SRITARAPIPAT, T. (2019). Air pollution map for Green University at Suranaree University of Technology. Paper presented at The 8th Joint Student Seminar on Civil Infrastructure, AIT, 12-13 Sep 2019.
 • BOONRANG, A., PIYATADSANANON, P., & SRITARAPIPAT, T. (2019). Weed classification in cassava field using unmanned aerial vehicle images. Paper presented at The 8th Joint Student Seminar on Civil Infrastructure, AIT, 12-13 Sep 2019.
 • BOONRANG, A., PIYATADSANANON, P., MACHIGOWA, T., & WOONPRASERT, S. (2019). Surveying and classification of Weeds in Cassava field from UAV-borne high-resolution map for precision management. Paper presented at The 24th National Convention on Civil Engineering, 10-12 July 2019, Centara hotel and Conventional center, Udon Thani.
 • PIYASIL, P., PIYATADSANANON, P., PRASOMSUP, W., & AUNPHOKLANG, W. (2019). Comparison of techniques to generate DSM from UAV-borne high-resolution data for construction surveying. Paper presented at the The 24th National Convention on Civil Engineering, 10-12 July 2019, Centara hotel and Conventional center, Udon Thani.
 • PRASOMSUP, W., PIYATADSANANON, P., AUNPHOKLANG, W., & BOONRANG, A. (2019). Extraction technic for built-up area classification in Landsat 8 imagery. Paper presented at the International Conference on Environmental Informatics, Mercure Okinawa Naha, Naha, Japan 2-5 July 2019.
 • POCHAREE L. and PIYATADSANANON P. (2018) Application of advanced Geoinformatics for planning the maintenance schemes in tourism management: A case study of Kae Dum wooden bridge, Maha Sarakham province, Thailand. ACM Digital library: In: 10th International Conference on Information Management, ICIME (2018), 22-24 September 2018, Manchester, UK.
 • PIYATADSANANON P. (2016) Spatial factors Consideration in site selection of ground-mounted PV Power plants. Energy Procedia 100 (2016), pp. 78-85. In: 3rd International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE 2016, 8-10 September 2016, Kitakyushu, Japan.
 • HTUT Z. K., PIYATADSANANON P., RATANAVARAHA V. (2016) Identifying the Spatial Clustering of Road Traffic Accidents on Naypyitaw-Mandalay Expressway. In: 9th ATRANS symposium: Young researcher’s forum 2016, 19 August 2016, Bangkok, Thailand.
 • KERAMINIYAGE K. and PIYATADSANANON P. (2013) ‘Achieving success in post-disaster resettlement programmes through better coordination between spatial and socio-economic/cultural factors’, International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 4 (3), pp. 352-372.
 • PIYATADSANANON P., AMARATUNGA D., And KERAMINIYAGE K. (2012) The capability of spatial analysis in planning the accessibility for hazard community from debris-flow events, In: International conference on disaster management, Kumamoto, Japan, 24-26 August 2012: Kumamoto University.
 • PIYATADSANANON P., AMARATUNGA D., And KERAMINIYAGE K. (2012) Mapping post-disaster debris-flow. RISE, Manchester: University of Salford. May/June 2012.
 • PIYATADSANANON P., AMARATUNGA D., And KERAMINIYAGE, K. (2011) Resettlement activities through space and time, In: International Conference on Building Resilience. Heritance Kandalama, Sri Lanka, 19-21 July 2011.
 • PIYATADSANANON P., AMARATUNGA D., And KERAMINIYAGE K. (2011) The application of spatial analysis in resettlement programmes. [Poster] University of Salford: College of Science & Technology. 16 June 2011.
 • PIYATADSANANON P., AMARATUNGA D., And KERAMINIYAGE K. (2010) The role of spatial analysis in resettlement programmes. In: RICS COBRA 2010. Paris, France, 2-3 Sep 2010.
 • PIYATADSANANON P., AMARATUNGA D., And KERAMINIYAGE K. (2009) Risk assessment in natural hazard areas for the resettlement programmes. In: SPARC 2009 Conference. University of Salford, United Kingdom, 10-11 Jun 2009.

 

ความเชี่ยวชาญ

UAV mapping, Photogrammetry, Network and Spatial analysis, Location modelling, GIS

X