รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง

การศึกษา/คุณวุฒิ:

ปริญญาเอก:   2536   Dr. rer. nat. (Remote Sensing Technical University of Berlin, Germany)

ปริญญาโท:    2529   วท.ม. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:    2524   วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน:

2555-ปัจจุบัน      รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2549-2555        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2546-2549        ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

2545-2546        รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2545-2545        รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2544-2545        หัวหน้าส่วนการวิเคราะห์และประมวลผลภาพ กรมป่าไม้

2524-2542        นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย:

 1. Ongsomwang, S., and Tashi. (2016). 3D Building cadastral design using CityGML: A Case study of Thimphu City, Bhutan. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. Vol. 17 (1). (Accepted on 21 January 2016)
 2. Suwit Ongsomwang and Niti Iamchuen. 2015. Integration of Geospatial Models for Optimum Land Use Allocation in three Different Scenarios. Suranaree J. Sci. Technol. (Accepted on 2 December 2015)
 3. Ongsomwang, S. and Poojarit, P. 2015. An Optimum Pan-Sharpening Method and Band Combination Selection from Landsat 8 Data for Land Use Data Extraction under Object-Based Image Analysis. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. Vol. 16 (2).
 4. Ongsomwang, S. and Tenzin, J. 2015. Snowmelt Runoff Analysis and Impact Assessment of Temperature Change in the Upper Punatsang Chu Basin, Bhutan. Suranaree J. Sci. Technol.
 5. Ongsomwang, S. and Lerk-u-suke, S. 2015. An Optimum THEOS Pan-Sharpening Method Evaluation Using Multi-Criteria Decision Analysis. Suranaree J. Sci. Technol.
 6. Ongsomwang, S. and Pimjai, M. 2015. Land Use and Land Cover Prediction and Its Impact on Surface Runoff. Suranaree J. Sci. Technol.
 7. Ongsomwang, S. 2015. Forest Assessment and Landscape Ecology Study in Thailand. Suranaree J. Sci. Technol.
 8. Parinda Pukongduean and Suwit Ongsomwang. 2015. An optimum hydrodynamic parameter of MIKE 21 model identification for local flood simulation and urban flood severity mapping: A Case of Mueang Nakhon Ratchasima 2010, Thailand. The 6th Asian Simulation and Modeling (ASIMMOD 2015). January 22 – 24, 2015
 9. Niti Iamchuen and Suwit Ongsomwang. 2015. Assessing impact of land use and land cover change on soil erosion using CLUE-S and USLE models. The 6th Asian Simulation and Modeling (ASIMMOD 2015). January 22 – 24, 2015
 10. Ongsomwang, S. and Sutthivanich, I. 2014. Integration of remotely sensed data and forest landscape pattern analysis in Sakaerat Biosphere Reserve. Suranaree J. Sci. Technol. 21(3):233-248.
 11. Niti Iamchuen and Suwit Ongsomwang. Integration of Spatial Model for Land Use and Land Cover and Soil Erosion Predictions: A Case Study of Upper Lam Phra Phloeng Watershed, Nakhon Ratchasima, Thailand. Presented paper at the 1st International Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers. Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. 9-11 June 2014.
 12. Parinda Pukongduean and Suwit Ongsomwang. 2014. Simulation of 2D Hydrodynamic Model for Urban Flood Severity: A Case of Mueang Nakhon Ratchasima 2010, Thailand. Presented paper at the 1st International Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers. Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. 9-11 June 2014.
 13. Sawarin Lerk-u-suke and Suwit Ongsomwang. 2014. Quantitative Evaluation of THEOS pan-sharpening techniques using the Universal Image Quality Index. Presented paper at the 1st International Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers. Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. 9-11 June 2014.
 14. Niti Iamchuen and Suwit Ongsomwang. 2014. Land Use Prediction using CLUE-S Model: A Case Study of Phayao Lake, Phayao Province. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. 15 (1): 26-3132-41. (in Thai)
 15. Tobthong Chancharoen and Suwit Ongsomwang. 2014. Land Use and Land Cover Extraction of THEOS Data Using Object-Oriented Classification. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. 15 (1): 32-41. (in Thai)
 16. Suwit Ongsomwang and Siriwan Ruamkaew. 2013. Agricultural and Forest Landscape Sustainability Evaluation Using Sustainability Indicator, Lamtakhong Watershed, Nakhon Ratchasima, Thailand. Suranaree Journal of Science and Technology. 20(2): 167-182.
 17. Suwit Ongsomwang and Rawee Rattanakom. 2013. Spatial Modeling for Soil Properties Prediction in Mountainous Areas Using Partial Least Squares Regression. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47: 358 – 373.
 18. Supak Kunto and Suwit Ongsomwang. 2013. An optimum parameters evaluation for runoff estimation using SWAT model: Case study of Huay Tung Lung watershed of Mun basin. Presented paper at the 1st Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers. Suranaree University of Technology. (in Thai)
 19. WannatatTessawat and Suwit Ongsomwang. 2013. An Optimum Dataset Evaluation for Cassava and Sugarcane Area Classification Using Expert System and Artificial Neural Network. Presented paper at the 1st Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers. Suranaree University of Technology.
 20. Tobthong Chancharoen and Suwit Ongsomwang. 2013. Land Use and Land Cover Extraction of THEOS Data Using Object-Oriented Classification. Presented paper at the 1st Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers. Suranaree University of Technology. (in Thai)
 21. Montree Pimjai and Suwit Ongsomwang. 2013. Optimum Predictive Model for Land Use and Land Cover Prediction. Presented paper at the 1st Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers. Suranaree University of Technology.
 22. Niti Iamchuen and Suwit Ongsomwang. Land Use prediction using CLUE-S model: Case Study of Phayao lake, Phayao province. Presented paper at the 1st Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers. Suranaree University of Technology. (in Thai)
 23. Suwit Ongsomwang and Supak Kunto. 2013. Impact of Land Use Change on Water Runoff: A Case Study of Huay Tung Lung Watershed in the Mun Basin. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. 14 (1): 1-7. (in Thai)
 24. Suwit Ongsomwang and Anake Srisuwan. 2012. Integration of Geo-informatics and Landscape Metrics for Forest Resources Assessment in Thap Lan National Park. Thai J. For. 31 (2) : 29-41 (2012)
 25. Suwit Ongsomwang and Yaowaret Jantakat. 2012. Prediction of Dry Dipterocarp Forest Distribution Using Ecological Niche Model in Ping Basin of Northern Thailand. Journal of Environmental Science and Engineering. Issue 5B. May 2012
 26. Yaowaret Jantakat and Suwit Ongsomwang. 2011. Assessing the effect of incorporating topographic data with geostatistical interpolation for monthly rainfall and temperature in Ping Basin, Thailand. Suranaree Journal of Science and Technology. 18(2): 123-139.
 27. Suwit Ongsomwang and Apiradee Suravisutra. 2011. Optimum Predictive Model for Urban Growth Prediction. Suranaree Journal of Science and Technology. 18(2): 141-152.
 28. Yaowaret Jantaka, Suwit Ongsomwang and Suriporn Charungthanakij. 2011. Using Cokriging Technique for Surface Interpolation of Temperature data in Thailand. Proceedings of the 32nd Asian Conference on Remote Sensing 2011, Taipei, Taiwan.
 29. Sasikarn Plaiklang, Yaowaret Jantakat, and Suwit Ongsomwang. 2011. Texture Analysis for Land Use and Land Cover Spatail Pattern Study Using THEOS Imagery. Proceedings of the 32nd Asian Conference on Remote Sensing 2011, Taipei, Taiwan.
 30. Suwit Ongsomwang and Tinn Thirakultomorn. 2011. Forest Cover Assessment in Thailand using NOAA-AVHRR data. Proceedings of SUT GRAD Conference 2011, Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai)
 31. Suwit Ongsomwang and Anuchit Phayakkin . 2011. Crops Drought Monitoring in Northeast Thailand from NOAA-AVHRR Data. Proceedings of SUT GRAD Conference 2011, Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai)
 32. Suwit Ongsomwang and Sasikarn Plaiklang. 2011. Classification of land use and land cover from THEOS data using texture analysis. Proceedings of SUT GRAD Conference 2011, Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai)
 33. Suwit ongsomwang and Pitak Chailangka. 2010. Above Ground Biomass Estimation of Eucalyptus Plantation from LANDSAT-TM Data. Proceedings of SUT GRAD Conference 2010, Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai)
 34. Suwit Ongsomwang and Anake Srisuwan. 2010. Landscape Pattern and Its Changes in Thap Lan National Park Using Geo-informatics Data. Proceedings of SUT GRAD Conference 2010, Suranaree University of Technology, Thailand.
 35. Suwit Ongsomwang and Narin Wongsa. 2010. Forest Cover Assessment in Thailand using NOAA-AVHRR Data. Proceedings of Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand. (in Thai)
 36. Suwit ongsomwang and Pitak Chailangka. 2010. Estimate Above Ground Biomass Model of Eucalyptus Plantation from Remotely Sensed Data. Proceedings of Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand. (in Thai)
 37. Suwit Ongsomwang and Anuchit Phayakkin . 2010. Crops Drought Monitoring and rice yield estination in Northeast Thailand from NOAA-AVHRR Data. Proceedings of Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand. (in Thai)
 38. Suwit Ongsomwang and Anake Srisuwan. 2010. A Study on Landscape Pattern Changes in Thap Lan National Park. Proceedings of Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand.
 39. Suwit Ongsomwang and Wannatat Tessawat. 2010. Cassava and Sugarcane Area Classification from THEOS Data using Expert System. Proceedings of Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand. (in Thai)
 40. Suwit Ongsomwang and Sasikarn Plaiklang. 2010. Classification of Land Use and Land Cover from THEOS Data using Texture Analysis. Proceedings of Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand. (in Thai)
 41. Yaowaret Jantakat, Wannatat Tessawat and Suwit Ongsomwang. 2010. Forest Tree Distribution of Dry Dipterocarp Forest with Environmental Factors. Proceedings of the 31th Asian Conference on Remote Sensing 2010, Nov 01 – 05. Hanoi, Vietnam.
 42. Yaowaret Jantakat, Sunya Sarapirome, Suwit Ongsomwang, and Patiwat Littidej. 2009. Risk Ranking of Road Sections on Highways Using Ordered Weight Averaging (OWA) Decision Rule. In Proceedings of the 30th Asian Conference on Remote Sensing 2009, Beijing, People Republic of China, TS18-04, 6 p.
 43. Suwit Ongsomwang and Ugyen Thinley. 2009. Spatial Modeling for Soil Erosion Assessment in Upper Lam Phra Phoeng Watershed, Nakhon Ratchasima, Thailand. Suranaree Journal of Science and Technology. 16(3): 253-262
 44. Somporn Chobtham and Suwit Ongsomwang. 2009. Optimum Digital Change Detection Techniques for Land Use and Land Cover Monitoring. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. 10(1): 15-28. (in Thai)
 45. Ravee Ratanakom and Suwit Ongsomwang. 2008. Application of GIS on Flood Risk Analysis. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. 9(2): 42-48. (in Thai)
 46. Suwit Ongsomwang, Aunsorn Rangsipanich, Sukan Pungkul and Jiro Suekuni (2007) Evaluating Mangrove Plantation Sites using Remote Sensing and GIS in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Present in the Development Reforestation Technique for Rehabilitating Mangrove Ecosystem Phase II Meeting, Kyoto, Japan 14 p.
 47. Chunithipaisan, S., Ongsomwang, S., and Trisirisatayawong, I. 2005. The development of web portal for supporting geospatial data sets of Tsunami impact areas, Proceedings of the 26th Asian Conference on Remote Sensing. Hanoi, Vietnam, 7-11 November 2005
 48. Suwit Ongsomwang, Aunsorn Rangsipanich, Sukan Pungkul, and Jiro Suekuni. 2005. Evaluating Mangrove Plantation Sites using Remote Sensing and GIS in Surat Thani Province, Thailand. Present in the Development Reforestation Technique for Rehabilitating Mangrove Ecosystem Phase II Meeting, Kyoto, Japan 9 p.
 49. Chaichoke Vaiphasa, Suwit Ongsomwang, Tanasak Vaiphasa and Andrew K. Skidmore. 2005. Tropical mangrove species discrimination using hyperspectral data: A laboratory study. Estuarine Coastal and Shelf Science, Elsevier. 9 p.
 50. Chaichoke Vaiphasa and Suwit Ongsomwang. 2004 Hyperspectral Data for Tropical Mangrove Species Discrimination. ARCS Conference. 7 p.
 51. Suwit Ongsomwang. 2003. Assessment of Burnt Forest Area in Thailand using Remote Sensing and GIS. Presented paper in Digital Asia Network and GOFC South East Asia Forest Fire special session at Asia Pacific Advanced Network 2003 in Fukuoka, Japan.
 52. Suwit Ongsomwang. Forest Land Use Assessment in 2000. Forest Resources Assessment Division, Royal Forest Department. 17 p. (in Thai).
 53. Suwit Ongsomwang. Forest Assessment and Conservation in Thailand. Presented paper in Workshop on Tropical Forest Assessment and Conservation Issues in Southeast Asia. 12-14 February 2002, Dehra Dun, India.
 54. Suwit Ongsomwang. Forest Burnt Area Assessment by Using Remote Sensing and GIS. Presented paper in Workshop on Research on Forest Fire in Western Forest Complex Ecosystem, 15-16 May 2001. Kasetsart University, Bangkok, 16 p. (in Thai).
 55. Suwit Ongsomwang al.. 2001. Forest Burnt Area in Thailand in 2001 by Using Remote Sensing and GIS. Forest Resources Assessment Division, Royal Forest Department. 40 p. (in Thai).
 56. Suwit Ongsomwang al. 2000. Forest Burnt Area in Thailand in 2000 by Using Remote Sensing and GIS. Forest Resources Assessment Division, Royal Forest Department. 38 p. (in Thai).
 57. Thongchai Charuppat, Suwit Ongsomwang, Surachai Ratanasermpong and Jiro Suekuni. 2000. A Study on Land Cover Change, Ao Sawi – Thung Kha, Chumporn, Thailand. Forest Resources Assessment Division, Royal Forest Department. 27 p.
 58. Suwit Ongsomwang, et. al. 2000. Establishment of GIS Data Base for Planning. Forest Resources Assessment Division, Royal Forest Department. 40 p.
 59. Thongchai Charuppat, Suwit Ongsomwang and Suchin Khantisomboon. 2000.TREES Forest Cover Change Assessment Study:Thailand Case Study. Forest Resources Assessment Division, Royal Forest Department. 30 p.
 60. Suwit Ongsomwang al. 1999. Forest Burnt Area in Thailand in 1999 by Using Remote Sensing and GIS. Forest Resources Assessment Division, Royal Forest Department. 33 p. (in Thai).
 61. Suwit Ongsomwang. Application of GIS in Forestry. Presented paper in Training Course on Education Management of Information System, 16 March-13 May 1999. Kasetsart University, Bangkok, 8 p.
 62. Suwit Ongsomwang. 1999. Application of GIS and Remote Sensing in Planning and Management of Coastal Resources. In ECOTONE VIII Meeting, Ranong. Thailand.
 63. Thongchai Charuppat, Suwit  Ongsomwang, Surachai  Ratanasermpong and Dararat Disbunchong. 1999. A Study on Coastal Zone Environment Management with Emphasis on Mangrove Ecosystem: A Case Study of Ao Sawi –Thung Kha, Chumporn, Thailand. ESCAP. Bangkok. 61 p.
 64. Suwit Ongsomwang. 1999. Application of GIS in Forestry. Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 65 p. (in Thai)
 65. Suwit Ongsomwang. 1998. Forest Cover Monitoring of Mekong Basin. Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 31 p. (in Thai)
 66. Suwit Ongsomwang. 1998. Forest Assessment by Using GIS. Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 69 p. (in Thai)
 67. Suwit Ongsomwang, et. al. 1997. Application of ERS-1 SAR Data for Coastal Studies in Thailand. EC-ASEAN Regional Radar Remote Sensing ERS-1 Project: THAI-2.
 68. Suwit Ongsomwang and Anuchit Rattanasuwan. 1997. Geographical Information Database of Reforestation Campaign in Commemoration of the Royal Golden Jubilee. Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 39 p. (in Thai)
 69. Suwit Ongsomwang. 1997. GIS-Based Forest Management. Presented paper on Training Course on Planning Tools for Sustainable Management for Tropical Forest Resources Computer-Aides System Analysis and Modelling., 26 February-25 March 1997. Chiang Mai University, Chiang Mai , Thailand. 7 p.
 70. Charlie Navanugraha, Suwit Ongsomwang and et. al. 1997 Land Use and Land Cover Change Project: Thailand Case Study. National Research Council of Thailand. 108 p.
 71. Suwit Ongsomwang. 1996. Application of Remote Sensing and GIS in Forestry. Presented paper in Training Course on Research Methodology on Forest Management. 19 February -1 March 1996. Royal Forest Department, Bangkok, Thailand. 6 p. (in Thai)
 72. Suwit Ongsomwang. 1996. Management Approach to Tropical Forest. Presented paper on Training Course on Overview of Tropical Forest and Its Management, 18-22 March 1996, Asian Institute of Technology (AIT), Pathumthani, Thailand. 36 p.
 73. Suwit Ongsomwang. 1996. Change Detection. Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 14 p. (in Thai)
 74. Suwit Ongsomwang. 1996. Satellite Image Enhancement. Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 40 p. (in Thai)
 75. Suwit Ongsomwang. 1995. An Introduction to Geographic Information System. Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 15 p. (in Thai)
 76. Suwit Ongsomwang. 1995. Forest Monitoring in Ngao Demonstration Forest, Ngao District, Lampang Province by Using Remote Sensing and GIS. Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 33 p. (in Thai)
 77. Suwit Ongsomwang. 1995. Application of Satellite Data in Forestry. Presented paper in Seminar on Application of Earth Observation Satellite. 19-21 January 1995, Khon Kaen, Thailand. 5 p. (in Thai)
 78. Suwit Ongsomwang. 1995. Forest Resources Monitoring Systems in Thailand. Presented paper in Expert Consultation on Forest Resources Monitoring Systems, 27 February – 3 March 1995 At FAO/RAPA, Bangkok, Thailand.
 79. Suwit Ongsomwang. 1995. Application of Remote Sensing and GIS in Mangrove Forest Management. Presented paper in Training Course on Management and Conservation Mangrove Forest, 24-28 April 1995, Royal Forest Department, Bangkok, Thailand. 7 p. (in Thai)
 80. Suwit Ongsomwang. 1995. Application of GIS for Forest Management. Presented paper in Training Course on Application of GIS in Coastal Resources Management. Kung Ka Baen, Chantaburi. 7-11 August 1995. 7 p. (in Thai)
 81. Thongchai Charuppat, Suwit Ongsomwang, Surachai Rattanasermpong and Chaowalit Silapathong. 1995. Forest and Coastal Zone Monitoring Using Airborne SAR Image. Presented paper in the Second Asia Regional GlobeSAR Workshop, 9-12 October 1995, Institute of Remote Sensing Applications (IRSA), Peking, China.
 82. Suwit Ongsomwang. 1995. The Integration of Remote Sensing and GIS for Forest Land Use Planning. Presented paper in the Sixteenth Asian Conference on Remote Sensing, 20-24 November 1995, Suranaree University Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. 6 p.
 83. Suwit Ongsomwang. 1994. Application of GIS for Forest Land Use Planning in Ngao Demonstration Forest Ngao District, Lampang Province. Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 30 p. (in Thai)
 84. Suwit Ongsomwang. 1994. Evaluation of Forest Land Use by Remote Sensing and GIS in Ngao Demonstration Forest, Ngao District, Lampang Province. Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 47 p. (in Thai)
 85. Suwit Ongsomwang. 1994. Forest Monitoring by the Integration of Remote Sensing and GIS. TRSC Newsletter. 11(3): 1.
 86. Thongchai Charuppat and Suwit Ongsomwang. 1994. Information Technology, Geographic Information System and Remote Sensing Activities. Presented paper in AIFM Meeting on the Computers Applications of Geographic Information System and Remote Sensing Technical Working Group, 28-30 March 1994, Kalua Lumpur, Malaysia. 13 p.
 87. Suwit Ongsomwang. 1994. National Forest Inventory of Thailand. Presented paper in the Second Annual Meeting of National Project Coordinators under the Assessment and Monitoring of the Mekong Basin Forest Cover Project, Doson, Vietnam. 14 p.
 88. Suwit Ongsomwang. 1994. GIS Application for various case studies: Forestry. Training Course on Land use/Land cover Changes: 31 October-16 December 1994, National Research Council of Thailand. 13 p.
 89. Suwit Ongsomwang. 1994. The Integration of Remote Sensing System and Geographic Information System for Forest Monitoring. Presented paper in AIFM International Conference on Multiple Resource Inventory &Monitoring of Tropical Forests, Malaysia. 13 p.
 90. Suwit Ongsomwang. 1988. Forest Potential Assessment by Using LANDSAT Data Analysis in Khon Kaen Province. Proceedings Final Seminar under the CIDA-Thailand Landsat Project. 14 p.

ความเชี่ยวชาญ

Remote sensing, Geographic information system, Forest mangement, Disaster mangement, Environmental Science

X