เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รัชนีกร โสมากุล

อีเมลล์        : fasai@sut.ac.th  และ rs224652@gmail.com

โทรศัพท์     : 044-22-4652

ห้องทำงาน  :อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 ( C2-501)

ข้อมูลเพิ่มเติม

X