วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

  1. ด้านความรู้ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกและเป็นระบบในศาสตร์ทางภูมิสารสนเทศที่ก้าวหน้าทันสมัย
  2. ด้านทักษะในการศึกษาและปฏิบัติงานทางภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะทักษะการแสวงหาและจัดการข้อมูล การใช้หรือพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองเชิงพื้นที่ และการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน
  3. ด้านการบูรณาการวิทยาการภูมิสารสนเทศที่ก้าวหน้าทันสมัย ในการศึกษาและปฏิบัติงานของตนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่สำคัญทางภูมิสารสนเทศ และการเป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากรทางภูมิสารสนเทศที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  5. ด้านศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางภูมิสารสนเทศทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพของตน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
  6. ด้านความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ/วิชาชีพที่มั่นคง
X