ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

 

 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

มี 6 ประเภท ได้แก่

 

นักศึกษาสามารถเข้ามาดูรายละเอียดทุนต่างๆ ได้ที่ งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/

X