ปรัชญา

ปรัชญา

หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ได้กาหนดปรัชญาการศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักสูตร ไว้ดังนี้
“เป็นผู้นาของการจัดการศึกษาทางภูมิสารสนเทศที่โดดเด่น ทันสมัย ครอบคลุม ลุ่มลึก มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ”
โดยคาว่า “ทันสมัย” คือมีความก้าวหน้าทันสมัยทั้งในเชิงองค์ความรู้และรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน [เน้นการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (outcome based education: OBE) และการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (quality learning) เป็นหลัก] ส่วนคาว่า “ครอบคลุม” และ “ลุ่มลึก” คือการสร้างรายวิชาของหลักสูตรให้มีความหลากหลายครอบคลุมวิทยาการขั้นสูงทางภูมิสารสนเทศที่สาคัญทุกด้าน (รวมถึงวิทยาการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง) อิงตามความคาดหวังที่พบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) รวมไปถึงการมีเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชาที่กาหนด (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ที่สมบูรณ์และลึกซึ้งมากเพียงพอสาหรับการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามความคาดหวังของหลักสูตร

X