Thesis Archive

Thesis Archive

Thesis topic of old PhD. Students
NoIDStudent NameCountryEnd DateAdvisor NameThesis Name
1D4420019นางวไลพร ฉายาThailand16/06/2549รศ. ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติผลของการสอนกลวิธี Metacognitive
ที่มีต่อการปรับปรุงร่างงานเขียนเชิงอภิปรายโวหารของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
THE EFFECTS OF EXPLICIT METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING ON EFL
STUDENTS’ REVISION OF THEIR ARGUMENTATIVE ESSAY
2D4420026นายสุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีThailand02/06/2549ผศ. ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุลการพัฒนาระบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษซ่อมเสริมทางอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่
1
THE DEVELOPMENT OF AN INTERNET-BASED INSTRUCTIONAL SYSTEM FOR
TEACHING REMEDIAL ENGLISH TO FIRST-YEAR UNIVERSITY STUDENTS
3D4420033นางสาวอัมพร เสงี่ยมวิบูลThailand16/05/2548ดร.สฤษดิ์ ศรีขาวการพัฒนารูปแบบการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
“DEVELOPING A GRAMMAR-IN-CONTEXT MODEL (GIC MODEL) FOR EFL
ADULT LEARNERS”
4D4420071นางปทุมรัตน์ ต่อวงศ์Thailand21/05/2547ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะเทคนิคการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้น :
แบบจำลองสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
Peer Response Technique : A Proposed Model for EFL Writing
5D4420088นางสาวสุดสรวง ยุทธนาThailand31/05/2549ผศ. ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูในการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
THE DEVELOPMENT OF A TEACHER-TRAINING MODEL IN USING THE
INTERNET FOR TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
6D4420095นายจิรายุ ทัพพุ่มThailand02/06/2549ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ผลการสังเกตโครงสร้างของภาษา
และการเรียบเรียงเนื้อหากับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานเขียนเชิงวิชาการของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
THE EFFECTS OF NOTICING LINGUISTIC FEATURES AND DISCOURSE ON
THAI EFL LEARNERS’ REVISION OF ACADEMIC ESSAYS
7D4520016นายประยูร ชาวนาฮีThailand03/11/2549ผศ. ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุลการพัฒนาแบบจำลองการวิจัยในชั้นเรียนทางภาษาอังกฤษสำหรับครูประจำการผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
THE DEVELOPMENT OF AN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM RESEARCH MODEL
FOR IN-SERVICE ENGLISH TEACHERS
8D4520023นายนวมินทร์ ประชานันท์Thailand14/05/2550รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการตอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในธุรกิจการโรงแรม
PRAGMATIC TRANSFER IN RESPONSES TO COMPLAINTS BY THAI EFL
LEARNERS IN THE HOTEL BUSINESS
9D4520139นางพาสุข โรจนกตัญญูThailand01/06/2549ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะหลักสูตรฝึกอบรมแบบบูรณาการสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
AN INTEGRATED ENGLISH WRITING COURSE FOR BUSINESS PURPOSES
(EBP)
10D4520160นายจักรภัทร ดำริธรรมาภรณ์Thailand23/05/2551รศ. ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานโดยใช้บทเรียนจากเว็บไซต์
DEVELOPING AN ENGLISH INSTRUCTIONAL MODEL USING LESSONS FROM
WEBSITES FOR OFFICE CLERKS
11D4620013นางกรรัตน์ ปริญญาจารย์Thailand24/03/2551รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์การสอนกลยุทธ์การสื่อสารให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TEACHING COMMUNICATION STRATEGIES TO SCIENCE AND TECHNOLOGY
GRADUATE STUDENTS
12D4620020นางสาวจิตติมา กาวีระThailand12/05/2551ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะผลของการให้ผลสะท้อนกลับแบบเขียนชนิดต่าง ๆ
ของครูที่มีต่อการเขียนของนักศึกษาไทย ระดับอุดมศึกษา
THE EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF TEACHER WRITTEN FEEDBACK ON
THAI COLLEGE STUDENT WRITING
13D4620044นางสาวธนาภรณ์ พันทวีThailand22/05/2552ดร.มณีเพ็ญ อภิบาลศรีการพัฒนาระบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับครูฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
THE DEVELOPMENT OF AN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE READING
INSTRUCTIONAL SYSTEM FOR PRE-SERVICE TEACHERS AT RAJABHAT
UNIVERSITIES IN NORTHEAST THAILAND
14D4620068นางสาวนิศากร ประคองชาติThailand13/09/2550รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยชั้นปีที่
1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
FACTORS RELATED TO THE USE OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES BY
THAI PUBLIC UNIVERSITY FRESHMEN
15D4620105นายสุวิวัชร สมมาตย์Thailand05/11/2550รศ.ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ผลของการใช้กลวิธีการต่อรองความหมายที่มีต่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในกิจกรรมการสื่อสารเพื่อขอข้อมูลที่ขาดหายไปของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะTHE EFFECTS OF THE PATTERNS OF NEGOTIATION OF MEANING
STRATEGIES ON THE ENGLISH LANGUAGE USED IN COMMUNICATIVE
INFORMATION GAP TASKS BY THAI LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS
16D4720034นางสาวมยุรี ศิริวรรณThailand27/11/2550รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ENGLISH VOCABULARY LEARNING STRATEGIES EMPLOYED BY RAJABHAT
UNIVERSITY STUDENTS
17D4720065นายสุขุม วสุนธราโศภิตThailand27/03/2552Assoc. Prof. Dr.Jeremy Wardคำศัพท์เทคนิค และคำศัพท์วิชาการในตำราวิศวกรรมไฟฟ้า
TECHNICAL AND ACADEMIC VOCABULARY IN ELECTRICAL ENGINEERING
TEXTBOOKS
18D4720102นางสาวภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูลThailand10/05/2553Assoc. Prof. Dr.Jeremy Wardดัชนีวัดความยากง่ายของบทอ่านแบบอิงคำศัพท์ใหม่สำหรับนักศึกษาไทยในระดับมหาวิทยาลัย
A NEW VOCABULARY-BASED READABILITY INDEX FOR THAI UNIVERSITY
STUDENTS
19D4820017นางจุน หวางP.R.CHINA10/03/2552รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
BELIEFS ABOUT ENGLISH LANGUAGE LEARNING HELD BY CHINESE
UNIVERSITY STUDENTS AND TEACHERS IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
20D4820055นางสาวดวงพร ศรีบุญเรืองThailand19/04/2553รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
ENGLISH LANGUAGE LEARNING STRATEGIES EMPLOYED BY THAI
PRE-UNIVERSITY STUDENTS
21D4820086นางพนิดา ตาสีThailand18/12/2552รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
FACTORS AFFECTING ENGLISH MAJOR STUDENTS’ ANXIETY ABOUT
SPEAKING ENGLISH
22D4820093นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผลThailand27/05/2554รศ. ดร.ปัณณธร แสงอรุณผลของการฝึกกลวิธีการฟังโดยผ่านทางเว็บไซต์ที่มีต่อความเข้าใจในการฟังของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
THE EFFECTS OF WEB-BASED LISTENING STRATEGY TRAINING ON THAI
HIGH SCHOOL EFL STUDENTS’ LISTENING COMPREHENSION
23D4820123นายไพสาร บุญประกอบThailand03/03/2554ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะรูปแบบการฝึกอบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
โดยผสมผสานการเรียนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
A BLENDED TRAINING MODEL USING MOBILE DEVICES TO ENHANCE
SPEAKING ABILITY OF LOCAL TOUR GUIDES
24D4820130นางสาวจงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์Thailand10/09/2553รศ.ทรงพร ทาเจริญศักดิ์การพัฒนาชุดคลังคำศัพท์สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
THE DEVELOPMENT OF A CORPUS-BASED VOCABULARY PACKAGE FOR
BUSINESS ENGLISH MAJORS
25D4820147นางสาวหลิน โจP.R.CHINA27/03/2552ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธินผลกระทบของกิจกรรมงานอ่านที่มีต่อความเข้าใจเนื้อความของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
EFFECTS OF READING TASKS ON CHINESE EFL STUDENTS’ READING
COMPREHENSION
26D4820154นายเด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์Thailand23/12/2553รศ. ดร.ปัณณธร แสงอรุณการเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลวิธีการอ่านโครงสร้างของตัวบท
ENHANCING ENGLISH READING COMPREHENSION THROUGH A TEXT
STRUCTURE READING STRATEGY CALL PROGRAM
27D4820161นางเม แอนP.R.CHINA18/06/2552ดร.สานุช เสกขุนทด ณ ถลางการใช้กลยุทธ์การสื่อสารอันตรภาษาของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
INTERLANGUAGE COMMUNICATION STRATEGIES EMPLOYED BY CHINESE EFL
LEARNERS
28D4820178นางหลิงลี่ ต้วนP.R.CHINA17/03/2552รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ผลของการสอนแบบชัดเจน
และแบบเป็นนัยที่มีต่อการตอบปฏิเสธที่เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
THE EFFECTS OF EXPLICIT AND IMPLICIT INSTRUCTION ON APPROPRIACY
OF ENGLISH REFUSALS BY CHINESE EFL STUDENTS
29D4820185นางสาวเฟย หวังP.R.CHINA30/08/2553รศ. ดร.ปัณณธร แสงอรุณผลของการสอนไวยากรณ์ที่มีต่อความสามารถทางการพูกในการเรียนภาษาแบบ
Task-based
ของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
THE EFFECTS OF FOCUS ON FORM ON CHINESE EFL LEARNERS’ ORAL
PERFORMANCE IN TASK-BASED LANGUAGE LEARNING
30D4820192นายซ่ง หวางP.R.CHINA22/02/2553ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะการศึกษาเปรียบเทียบผลของการวิพากษ์แบบเผชิญหน้าและแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการแก้ไขงานเขียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
EFFECTS OF ELECTRONIC PEER RESPONSE IN COMPARISON WITH
FACE-TO-FACE PEER RESPONSE ON CHINESE EFL UNIVERSITY STUDENTS’
WRITING REVISION
31D4920076นายฟาม วู ฟี โหVIETNAM29/07/2553ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะการปรับแก้งานเขียนภาษาที่สองจากการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้นผ่านบล็อก
BLOG-BASED PEER RESPONSE FOR L2 WRITING REVISION
32D4920083นางชุนชิ หยูP.R.CHINA11/05/2553ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธินการศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาที่สองจากหน้ากระดาษและหน้าจอคอมพิวเตอร์
A COMPARATIVE STUDY OF SECOND LANGUAGE READING COMPREHENSION
FROM PAPER AND COMPUTER SCREEN
33D4920151นางสาวเลียน จางP.R.CHINA02/05/2555ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ผลของการฝึกกลวิธีอภิปริชานที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านเชิงวิชาการของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
EFFECTS OF METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING ON CHINESE EFL
STUDENTS’ ACADEMIC READING COMPREHENSION
34D4920175นางสาวรักชนก แสงภักดีจิตThailand18/12/2552รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ENGLISH READING STRATEGIES EMPLOYED BY SCIENCE-ORIENTED
UNDERGRADUATE STUDENTS IN PUBLIC UNIVERSITIES
35D5020027นางสาวพนิตพิมพ์ โศจิศิริกุลThailand21/05/2553ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธินการเรียนการสอนโดยเน้นปัญหา
และโดยเน้นชิ้นงานในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
PROBLEM-BASED AND TASK-BASED LEARNING APPROACHES FOR ENGLISH
WRITING COURSES
36D5020034นางสุรภา สมสัยThailand28/09/2554รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐการใช้กลวิธีการสื่อสารของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
USE OF COMMUNICATION STRATEGIES BY ENGLISH MAJORS AT
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
37D5020058ว่าที่ร้อยตรีเกียรติชัย สายตาคำThailand29/11/2553ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีการพัฒนารูปแบบการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์โดยวิธีการเดาความหมายจากบริบทสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
DEVELOPMENT OF A WEB-BASED INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE
VOCABULARY LEARNING ABILITY THROUGH CONTEXT-CLUES BASED MEANING
GUESSING TECHNIQUE FOR THAI ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
UNIVERSITY STUDENTS
38D5020089นางจารุณี อนุพันธ์Thailand22/05/2556ดร.สานุช เสกขุนทด ณ ถลางชุดข้อมูลผู้เรียน:
การใช้คำสรรพนามในภาษาเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชาวไทย
LEARNER CORPUS: PRONOUN USE IN WRITTEN LANGUAGE OF THAI
UNIVERSITY ENGLISH MAJORS
39D5020096นางสุพัตรา สุจริตรักษ์Thailand25/05/2554ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาล
THE DEVELOPMENT OF CALL ENGLISH LESSONS FOR NURSING SCIENCE
STUDENTS
40D5020102นางสาววิชุรา วินัยธรรมThailand24/05/2556ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีการพัฒนาแบบจำลองบทเรียนคอมพิวเตอร์สื่อผสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงเน้นในภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี
THE DEVELOPMENT OF A MULTIMEDIA COURSEWARE PRODUCTION MODEL FOR
ENHANCING ENGLISH STRESS PRONUNCIATION ABILITY OF THAI
UNDERGRADUATE STUDENTS
41D5020133นายสุริยาวุธ สุวรรณบุบผาThailand29/11/2555ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์แบบจำลองการสร้างโปรแกรมประยุกต์สำหรับการฟังภาษาอังกฤษใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วย
A MODEL FOR PRODUCING A MOBILE PHONE-ASSISTED ENGLISH LISTENING
APPLICATION
42D5020188นายศาตรา สหัสทัศน์Thailand15/09/2553ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธินการพัฒนาประมวลรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
THE DEVELOPMENT OF AN ENGLISH CONVERSATION SYLLABUS BASED ON
THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES
43D5020218นางลักษณ์มุนินทร์ สุระคายThailand27/05/2556ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์การพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เว็บบล็อกสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
THE DEVELOPMENT OF A WEBLOG-BASED ENGLISH WRITING INSTRUCTIONAL
MODEL FOR UNIVERSITY STUDENTS
44D5020225นางฮุย ช่ายP.R.CHINA02/03/2554ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์การพัฒนาแบบจำลองเพื่อเรียนคำศัพท์โดยใช้แบบฝึกหัดที่ใช้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
DEVELOPMENT OF AN E-DICTIONARY-BASED ENHANCERS FOR VOCABULARY
LEARNING MODEL FOR ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE STUDENTS
45D5020232นางเสียวเหลย ติงP.R.CHINA28/05/2555รศ.ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ผลของการใช้กิจกรรมก่อนการฟังต่อความเข้าใจในการฟังของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
EFFECTS OF THE PRE-LISTENING TASKS ON LISTENING COMPREHENSION
OF EFL LEARNERS
46D5020249นายเทียนเจียน หวังP.R.CHINA20/07/2553ดร.สฤษดิ์ ศรีขาวผลของการใช้โมเดลเพื่อลดความกังวลในการพูดที่มีต่อพฤติกรรมการพูดของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
THE EFFECTS OF A SPEAKING ANXIETY REDUCTION MODEL ON SPEAKING
PERFORMANCE OF EFL LEARNERS
47D5020263นายจวง เหว่ยP.R.CHINA17/08/2554ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ความสัมพันธ์ระหว่างพหุปัญญากับข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการเขียนของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTIPLE INTELLIGENCES AND GRAMMATICAL
ERRORS IN ENGLISH WRITING MADE BY EFL LEARNERS
48D5020270นางหงฟาง โหลวP.R.CHINA18/05/2554รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐกลวิธีการทำความเข้าใจเนื้อหาในการอ่านภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ENGLISH READING TEXT COMPREHENSION STRATEGIES BY EFL UNIVERSITY
STUDENTS
49D5020287นายหลิน เฉินP.R.CHINA09/07/2553ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพการเรียนแบบแสดงตามบทบาทตามทฤษฎีการสร้างความรู้ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
CONSTRUCTIVE ROLE-PLAYS VIA E-LEARNING FOR EFL LEARNER
50D5020300นางโฮ คุนP.R.CHINA26/08/2556ดร.สานุช เสกขุนทด ณ ถลางการพัฒนาแบบจำลองการสอนเพื่อเพิ่มความตระหนักในการใช้ไวยากรณ์ในการเรียนรู้การย้ายที่คำแสดงคำถามสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
DEVELOPMENT OF A GRAMMAR AWARENESS-RAISING TEACHING MODEL IN
LEARNING ENGLISH WH-MOVEMENT FOR EFL LEARNERS
51D5020324นางสาวอัมพริกา ซื่อตรงThailand09/09/2556ผศ. ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุลการพัฒนาแบบจำลองการฟังภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีพอดคาสต์
THE DEVELOPMENT OF AN ENGLISH LISTENING MODEL USING POD CAST
TECHNOLOGY
52D5120017นายเซือง ดึ๊ก มิงห์VIETNAM15/06/2555รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐการใช้กลวิธีการเรียนโดยนักศึกษาเวียดนามระดับมหาวิทยาลัยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
LANGUAGE LEARNING STRATEGIES USED BY VIETNAMESE EFL
SCIENCE-ORIENTED UNIVERSITY STUDENTS
53D5120024นางสาววาทินี สุนทราThailand13/09/2556ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะความแตกต่างเชิงวาทศิลป์ในบทคัดย่อและบทนำของบทความวิจัยในภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
RHETORICAL VARIATIONS IN RESEARCH ARTICLE ABSTRACTS AND
INTRODUCTIONS IN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS
54D5120031นายอาทิตย์อุทัย จตุพรชัยLAO P.D.R10/01/2557รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาและอาจารย์สาขาศึกษาศาสตร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
BELIEFS ABOUT LEARNING ENGLIH HELD BY STUDENTS AND TEACHERS IN
TEACHER EDUCATION IN LAO PDR
55D5120055นายเทา เชาP.R.CHINA02/09/2556รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐกลวิธีการสื่อสารของนักศึกษาวิชาเอกการท่องเที่ยวที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
COMMUNICATION STRATEGIES OF EFL STUDENTS MAJORING IN TOURISM
56D5120062นางจุนยี เม็งP.R.CHINA14/07/2557รศ.ทรงพร ทาเจริญศักดิ์การพัฒนาแบบจำลองการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนในหลายระดับเพื่อการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา
A DEVELOPMENT OF A MULTILAYERED PEER COACHING MODEL FOR
TERTIARY EFL TEACHER PROFESSIONAL ENHANCEMENT
57D5120086นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์Thailand17/10/2556ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อลดความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในงานเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
THE DEVELOPMENT OF A SOCIAL MEDIA COLLABORATIVE DISCUSSION
MODEL FOR GRAMMATICAL ERROR REDUCTION IN ENGLISH AS A FOREIGN
LANGUAGE UNIVERSITY STUDENTS’ WRITING
58D5120109นายชิงบิน เถียรP.R.CHINA20/02/2556ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการฟังเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชิ้นงานเป็นหลักบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL FOR ONLINE TASK-BASED
INTERACTIVE LISTENING FOR EFL LEARNERS
59D5120116นางวิรดา อำนวยThailand08/03/2556รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์การศึกษาเปรียบเทียบบทความวิจัยภาษาอังกฤษทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยและวารสารต่างประเทศ
: อัตถภาคและกลุ่มคำศัพท์
A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH APPLIED LINGUISTICS RESEARCH
ARTICLES BETWEEN THAI AND INTERNATIONALLY PUBLISHED JOURNALS:
MOVES AND FORMULAIC SEQUENCES
60D5120130นางนุชประภา กงเพชร เดนนิสThailand18/04/2555ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีการพัฒนาแบบจำลองวิธีการเรียนออนไลน์แบบผสมผสานสำหรับภาษาอังกฤษในงานอาชีพด้านเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
DEVELOPMENT OF A BLENDED ONLINE LEARNING APPROACH MODEL FOR
ENGLISH FOR CAREERS IN TECHNOLOGY AT UBON RATCHATHANI RAJABHAT
UNIVERSITY
61D5120147นายเกรียงไกร ใยคงThailand01/10/2555ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะการลดความวิตกกังวลในการพูดในที่ชุมชนของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศด้วยรูปแบบการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้นผ่านวิดีโอบนบล็อก
ANXIETY REDUCTION IN EFL PUBLIC SPEAKING THROUGH VIDEO-BASED
BLOG PEER FEEDBACK MODEL
62D5120185นางลาวัลย์ ศิริศรีมังกรThailand22/03/2556ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพผลกระทบของการแสดงตามบทบาทโดยใช้ละครเป็นหลักด้วยโครงสร้างแบบเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อทักษะการพูด
แรงจูงใจ และการรู้คุณค่าในตนเอง
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
THE EFFECTS OF DRAMA-BASED ROLE PLAY STRUCTURED BY STAD ON
UNIVERSITY STUDENTS’ SPEAKING SKILL, MOTIVATION, AND
SELF-ESTEEM
63D5220038นายศุภรัตน์ วัลกานนท์Thailand02/10/2557ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบร่วมมือโดยใช้วิกิสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
THE DEVELOPMENT OF A WIKI-BASED COLLABORATIVE READING
INSTRUCTIONAL MODEL FOR EFL UNIVERSITY STUDENTS
64D5220052นางเกวียน บุย ธิ ธุคVIETNAM03/04/2556รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐกลวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาการสื่อสารของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
STRATEGIES EMPLOYED BY EFL ENGLISH MAJORS FOR COPING WITH
COMMUNICATION BREAKDOWNS
65D5220083นางหลาน หยูP.R.CHINA08/07/2558ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์แนวการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษทางการแพทย์
A PROBLEM-BASED APPROACH FOR LEARNING MEDICAL ENGLISH
66D5220106นายเป่าหย้า จางP.R.CHINA02/10/2558รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์อัฒภาค
และความแตกต่างทางภาษาศาสตร์ระหว่างอัฒภาคของบทความวิจัยทางการศึกษา
MOVES AND INTER-MOVE LINGUISTIC VARIATION IN EDUCATION RESEARCH
ARTICLES
67D5220113นางอัมพนิดา ผการัตน์Thailand30/10/2558ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์วิธีการเรียนรู้และความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แท็บเล็ต
LEARNING STYLES AND NEEDS OF GRADE 1 STUDENTS IN LEARNING
ENGLISH BY USING TABLET PCS
68D5220151นางสาวรัชนี สิงคะจันทร์Thailand07/10/2558รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์คำศัพท์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
THE VOCABULARY COURSE SYLLABUS FOR SPORTS SCIENCE GRADUATE
STUDENTS
69D5220168นางสาวยานุมาศ แสงใสThailand08/10/2558ผศ. ดร.อิศรา ประมูลศุขชุดประเภทผลงานของบทคัดย่อ บทนำ
และบทสรุปในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ : ความแตกต่างระหว่าง 2 สาขาวิชา
GENRE SET OF ABSTRACT, INTRODUCTION, AND CONCLUSION IN SCIENCE
AND ENGINEERING PHD DISSERTATIONS: VARIATIONS BETWEEN THE TWO
DISCIPLINES
70D5320073นางสาวฮุยมิน ซือP.R.CHINA22/12/2557รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์อัตถภาคและกลุ่มคำศัพท์:
การศึกษาเปรียบเทียบบทความวิจัยภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์การเกษตรที่ตีพิมพ์ในวารสารจีนและวารสารระดับนานาชาติ
MOVES AND LEXICAL BUNDLES: A CONTRASTIVE STUDY OF ENGLISH
AGRICULTURAL SCIENCE RESEARCH ARTICLES BETWEEN CHINESE JOURNALS
AND INTERNATIONALLY PUBLISHED JOURNALS
71D5320080นางสาวนัฐยา บุญกองแสนThailand25/03/2557รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐการใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา
ENGLISH VOCABULARY LEARNING STRATEGIES EMPLOYED BY THAI
TERTIARY-LEVEL STUDENTS
72D5320097นางสาวปาริชาต ทุมนันท์Thailand23/04/2558รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐการใช้กลวิธีการแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษทางวาจาของนักศึกษาไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษ
USE OF STRATEGIES TO DEAL WITH ENGLISH ORAL COMMUNICATION
BREAKDOWNS BY THAI ENGLISH MAJOR UNIVERSITY STUDENTS
73D5320103นางสาวพูนสุข จันทศิลป์Thailand06/11/2558ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีแบบจำลองการเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโฟนในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ
A SMARTPHONE-ASSISTED INSTRUCTIONAL MODEL IN ENGLISH READING
74D5320127นายอรรณพ บุญจันทร์Thailand16/09/2559ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติผ่านวีดีโอบล็อกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
VIDEO BLOG-BASED ROLE PLAY INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE
ENGLISH ORAL COMMUNICATION SKILLS OF TOURISM STUDENTS
75D5320141นายซือเฉียง เผิงP.R.CHINA06/05/2557Professor Dr.Andrew Lianพหุปัญญา รูปแบบความคิด
กลวิธีในการอ่านและความสามารถในการอ่านของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธินMULTIPLE INTELLIGENCES, THINKING STYLES, READING STRATEGIES AND
READING PERFORMANCE BY CHINESE EFL STUDENTS
76D5320158นางเชาเหยิง โจวP.R.CHINA13/02/2558รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอก
ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นครูสอนภาษา
LANGUAGE LEARNING STRATEGIES EMPLOYED BY CHINESE ENGLISH-MAJOR
PRE-SERVICE TEACHERS
77D5320165นายจุน เฉินP.R.CHINA14/08/2557รศ. ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐการใช้กลวิธีการอ่านโดยนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
READING STRATEGIES EMPLOYED BY CHINESE UNIVERSITY BUSINESS
ENGLISH MAJORS
78D5420131นางสาวสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูลThailand02/02/2559Professor Dr.Andrew Lianผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในThailand
รศ. ดร.ปัณณธร แสงอรุณTHE IMPACT OF A SOCIAL NETWORKING ENVIRONMENT ON THE
DEVELOPMENT OF ENGLISH WRITING SKILLS OF THAI UNIVERSITY
STUDENTS
79D5420148นายเหงียน ยุย ลินห์VIETNAM05/11/2558ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีการพัฒนาแบบจำลองการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนของนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
A DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL ON FACEBOOK-BASED
COLLABORATIVE LEARNING TO ENHANCE EFL STUDENTS’ WRITING SKILLS
80D5420155นางสาวเหวง เถ ทุย โลนVIETNAM25/09/2557ผศ. ดร.อิศรา ประมูลศุขโครงสร้างอัตถภาคและแบบแผนการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเวียดนามระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
MOVE-STEP STRUCTURES AND CITATION PRACTICE IN ENGLISH TESOL
MASTER’S THESIS BY VIETNAMESE STUDENTS
81D5420179นายเหนิง ฉายP.R.CHINA08/07/2558Professor Dr.Andrew Lianการศึกษาการใช้โครงสร้างสกรรมกริยาของผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
จากคลังข้อมูลภาษา โดยใช้แนวทางภาษาศาสตร์ปริชาน
รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์A CORPUS-BASED STUDY ON EFL LEARNERS’ USE OF TRANSITIVE
CONSTRUCTIONS USING A COGNITIVE LINGUISTICS APPROACH
82D5420186นายเชิ่ง หวังP.R.CHINA05/10/2558ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวจีนในฐานะภาษาต่างประเทศโดยการสอนแนะด้วยการใช้การอ่านเป็นฐาน
DEVELOPMENT OF CHINESE EFL LEARNERS’ CRITICAL THINKING SKILLS
THROUGH READING-BASED GUIDED INSTRUCTION
83D5420209นางเชียน หลี่P.R.CHINA30/03/2558ผศ. ดร.อิศรา ประมูลศุขโครงสร้างอัตถภาคและการสื่อความหมายโดยอ้อมในบทความวิจัยสาขาวิชาการจัดการและการตลาด
MOVE-STEP STRUCTURE AND HEDGING IN RESEARCH ARTICLES IN
MANAGEMENT AND MARKETING
84D5420216นางบี้ เคอP.R.CHINA15/05/2558Professor Dr.Andrew Lianการปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศโดยการบูรณาการการเรียนรู้ภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วยกับเวอโบโทโนลิซึม
รศ. ดร.ปัณณธร แสงอรุณIMPROVING THE ENGLISH PRONUNCIATION OF CHINESE EFL LEARNERS
THROUGH THE INTEGRATION OF CALL AND VERBOTONALISM
85D5520053นายเทา กัว ทรันVIETNAM12/01/2559ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
AN INTERCULTURAL COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING MODEL FOR EFL
LEARNERS
86D5520060นายอธิคม เทียนทองThailand26/05/2560ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีรูปแบบจำลองการสอนการเขียนเชิงวิชาการผ่านเวิร์ดเพรสสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยไทย
A WORDPRESS-BASED ACADEMIC WRITING INSTRUCTIONAL MODEL FOR EFL
STUDENTS IN A THAI UNIVERSITY
87D5520077นางสาวถำ เมย์ เยืองVIETNAM12/01/2559ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์รูปแบบการพัฒนาความเป็นเอกเทศของผู้เรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
A PORTFOLIO-BASED LEARNER AUTONOMY DEVELOPMENT MODEL IN AN EFL
WRITING COURSE
88D5520138นางเชี่ยงหยาง จางP.R.CHINA08/07/2559Professor Dr.Andrew Lianความสัมพันธ์ระหว่างความจำ รูปแบบการเรียนรู้
กลวิธีในการอ่านและประสิทธิผลของการอ่านของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธินWORKING MEMORY, LEARNING STYLES, READING STRATEGY USE AND
READING PERFORMANCE IN CHINESE EFL TERTIARY LEARNERS
89D5520145นางหลาน ฉื่อP.R.CHINA08/07/2559รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์สามัตถิยะด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ระหว่างภาษาของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
INTERLANGUAGE PRAGMATIC COMPETENCE OF CHINESE EFL UNIVERSITY
STUDENTS
90D5620197นางชาช่า เปาP.R.CHINA30/05/2560รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์การมีสมาธิ ความวิตกกังวล การรับรู้ความสามารถของตนเอง
และความเข้าใจในการฟังของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
COGNITIVE INHIBITION ABILITY, ANXIETY, SELF-EFFICACY, AND
LISTENING COMPREHENSION IN CHINESE EFL STUDENTS
91D5720194นางหยาน แยงP.R.CHINA28/04/2560รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์การปรับปรุงความจำเชิงปฏิบัติการด้านระบบเสียงและทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยวิธีเวอร์เบอร์โทนอล
IMPROVING THE PHONOLOGICAL WORKING MEMORY AND ENGLISH SPEAKING
SKILLS OF CHINESE PRIMARY EFL LEARNERS WITH A VERBOTONAL-BASED
APPROACH
X