ปรัชญา

ปรัชญา

ระดับปริญญาตรี

“หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

“เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ควบคู่กับการมีจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม”

X