วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ระดับปริญญาตรี

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การจัดเก็บและการค้นคืน และการเผยแพร่สารสนเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสังคม
4. เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การจัดเก็บและการค้นคืน และการเผยแพร่สารสนเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสังคม
4. เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

X