หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

Bachelor of Management Program (Hospitality Technology Innovation) - Institute of Social Technology : SUT

เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)
Bachelor of Management (Hospitality Technology Innovation)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบริการที่มีสมรรถนะสำคัญในการทำงานและการประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดำเนินงานและการจัดการรวมถึงการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
การท่องเที่ยว (Tourism) การโรงแรม (Hotel) การบิน (Aviation) และอุตสาหกรรมไมซ์ (M.I.C.E.)

เกี่ยวกับหลักสูตร

เกี่ยวกับการเรียน

PROGRAM OVERVIEW

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

NEWS & ACTIVITY

Previous
Next

ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ
mtech@sut.ac.th, โทรศัพท์ 0-44-22-4249 โทรสาร 0-44-22-4521

X