แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานสภามหาวิทยาลัย

  แบบฟอร์มวาระการประชุมลับสภามหาวิทยาลัย

 แบบฟอร์มวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ปกติ)

แบบฟอร์มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

 แบบให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ(สสม.1-1 ถึง 1-7)

แบบให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามฝ่าย)

แบบให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามมติสภาฯ และคณะกรรมการประจำสภาฯ
ณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. กรอบเวลาการจัดทำ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายละเอียดตัวชี้วัด

4. เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) และรายละเอียดเป้าหมาย

5. แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด SUT Scorecard ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. แบบฟอร์มการกำหนดรายละเอียด Milestone ในเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

แบบให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามหน่วยงาน)

X