ข่าวสาร (เพิ่มเติม)

ข่าวสาร (เพิ่มเติม)

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2563 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2563 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 • การประชุมร่วม (Retreat) และประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Centre Korat อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

 • การประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2564 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2563 ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2563 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22

เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2563 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานครและห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2563 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2563 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22

เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2563 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 • การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2563 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2563 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2563 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

 • การประชุมเพื่อสอบทาน (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2563 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2562 วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Chintara โรงแรม The Peninsula Bangkok ถนนเจริญกรุง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 • งานขอบคุณและต้อนรับศักราชใหม่ 2563 วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องอาหาร KBK (Kusuma/Butsaba/Ketsara) โรงแรม The Peninsula Bangkok ถนนเจริญกรุง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2562 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2562 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2562 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2562 วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2562 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2562 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2562 การประชุมร่วมกับผู้บริหารฯ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2562 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2562 การประชุมร่วมกับผู้บริหารฯ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2562 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2562 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2562 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2562 การประชุมร่วมกับผู้บริหารฯ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2562 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

 • ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร เพื่อสอบทานร่างรายงานฯ วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2562 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • ารประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ (ประชุมเพื่อตรวจนับและพิจารณาผลการเลือกตั้ง) วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำชุดใหม่ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. โดยกำหนดจุดเลือกตั้ง ณ อาคารวิชาการ 1 และอาคารวิชาการ 2

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2562 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2562 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นัดพิเศษ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2562 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2562 วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม Atheneum3,4 ชั้น 6 The Athenee Hotel Luxury Collection ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2561 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2561 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2561 วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2561 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2562 การประชุมร่วมกับผู้บริหารฯ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

 • การประชุมร่วม (Retreat) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2561 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทยพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2561 (ประชุมร่วมกกับสตง.) วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X