ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2536

 3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538

 5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561

 6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539

 8. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

 9. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2537

 10. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากกรรมการสภาวิชาการและคณาจารย์ประจำ
  พ.ศ. 2536

 11. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ที่คณาจารย์ประจำเลือกจากคณาจารย์ประจำสำนักวิชา พ.ศ. 2536

 12. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559

 13. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537

 14. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 15. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2549

 16. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

 17. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 18. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2540

 19. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554

 20. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561

 21. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 22. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 23. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557

 24. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

 25. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 26. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

 2. ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

 3. ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 4. ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

 5. ระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

 6. ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

 7. ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554

 8. ระเบียบฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 9. ระเบียบฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ. 2558

 10. ระเบียบฯ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 11. ระเบียบฯ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของพนักงาน พ.ศ. 2558

 12. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 13. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา พ.ศ. 2558

 14. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 15. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561

 16. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562

 17. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมทบการเกษียณอายุปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

 18. ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2561

 19. ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

 20. ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 21. ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2559

 2. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 3. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ พ.ศ. 2556

 4. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

 5. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2548

 6. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

 7. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2559

 8. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทน และสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 3)

  พ.ศ. 2563

 9. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทน และสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2)

  พ.ศ. 2557

 10. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทน และสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554

 11. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ้างผู้เกษียนอายุปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 12. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ้างผู้เกษียนอายุปฏิบัติงาน พ.ศ. 2556

 13. ประกาศฯ เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (ปี 2554)

 14. ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปี 2551)

 15. ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปี 2551)

 16. ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

  ศาสตราจารย์ (ปี 2551)

 17. ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปี 2559)

ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกา

 1. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษาย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554

 

คู่มือภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ประกาศภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548

 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559

X