ข้อมูลอ้างอิงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ข้อมูลอ้างอิงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ข้อมูลอ้างอิงตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย จากผลการดำเนินงานตามประเด็นมติของคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย จากผลการดำเนินงานตามประเด็นมติของคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย จากผลการดำเนินงานตามประเด็นมติของคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย จากผลการดำเนินงานตามประเด็นมติของคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

X