คำสั่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำสั่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  1. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  2. เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  3. เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทำงานการจัดการความรู้ ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  4. เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานประจำหน่วยงาน

  5. เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทำงานทำลายหนังสือ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  6. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  7. เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (Internal Auditor)

X