สรุปมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

Cover1-2555
Cover2-2555
Cover3-2555
Cover4-2555
Cover5-2555
Cover6-2555
Cover7-2555

ปีงบประมาณ พ.ศ 2554

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

X