โครงสร้างและการบริหาร

โครงสร้างและการบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางนงเยาว์ สุคำภา

งานบริหารทั่วไป

งานสภามหาวิทยาลัย

งานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน

นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

นางสาวเสาวนีย์ กริ่งครบุรี
(พนักงานธุรการ)

นางสาวอัญชนา จ้อยบรรดิษฐ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

นางสาวพรประภา ดวงกางเงาะ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

 • งานรับ-ส่งเอกสาร/พิมพ์/ถ่ายเอกสาร

 • งานปฏิบัติงาน/โทรศัพท์

 • งานพัสดุ/ครุภัณฑ์

 • งานจัดเก็บ/ทำลายเอกสาร

 • งานประชุมสำนักงาน

 • งานกิจกรรม 5ส

 • งานเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

 • งานข่าวสารสภามหาวิทยาลัย

 • งานจัดการความรู้

 • งานจ้างงานนักศึกษา

 • งานติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ร่วม)

 • งานสัมมนาสำนักงาน

 • งานอื่นๆ

 • งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • งานพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • งานประกันคุณภาพภายใน
 • งานประเมินสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี
 • งานรายงานประจำปี/คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • งานสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี
 • งานอื่นๆ
 • งานประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
 • งานติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 • งานแผน/งบประมาณ และรายงานผล
 • งานประเมินคณะกรรมการติดตามฯ
 • งานประเมินสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี (ร่วม)
 • งานอื่นๆ
X