การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

 

องค์ประกอบคณะกรรมการติดตามฯ

ระเบียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ทำเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานชุดปัจจุบัน

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.

ปฎิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

โปรแกรมการติดตามฯ (BSC) / การประเมิน SUT Scorecard

การจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมิน

การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

คู่มือการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.

ขั้นตอนการจัดทำประเด็นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ประมวลภาพการประชุม

X