ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาต่อยอดในการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มอบหมายให้เทคโนธานี ดำเนินโครงการจัดตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(ipmo) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ งานให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (งานกฎหมาย งานสืบค้นและฐานข้อมูล และงานอื่นๆ) งานฝึกอบรม ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประเมินมูลค่าและสิทธิประโยชน์ และงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ มารวมไว้ภายใต้ หน่วยงานเดียวกัน

     ดังนั้นโครงการจัดตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเป็นโครงการที่สนับสนุนการให้ บริการการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมในการนำผลงาน วิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัยไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์  โดยสามารถบูรณาการงานเข้ากับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (suranaree university of technology – business incubator : sutbi)  ได้อย่างชัดเจน ภายใต้บริบทเทคโนธานี
X