วิจัยสถาบัน

วิจัยสถาบัน

     เครื่องมือในการหาข้อเท็จจริงมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
X