หน่วยวิจัยผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยวิจัยผู้เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการวิจัยในรูปแบบศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย 16 ศูนย์วิจัย 6 กลุ่มวิจัย และ 11 หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย

X