ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ

     ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย รองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทุกหลักสูตร สนับสนุนการวิจัยระดับสูง และให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำกับดูแล
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

     “ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปสู่ความเป็นเลิศตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ ”

 

พันธกิจ (Mission)

     เป็นหน่วยงานจัดบริการวิชาการด้านการสอนปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ และบริการวิชาชีพ อันเกี่ยวเนื่องกับห้อง
ปฏิบัติการทดลอง ทดสอบ พนักงาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย
ตามหลักการบริหารรวมบริการประสานภารกิจเพื่อให้เกิดการร่วมใช้ทรัพยากร และความชำนาญการร่วมกัน โดยมีรายละเอียดภารกิจดังนี้
     1. เพื่อพัฒนาการประสานและดำเนินการภารกิจให้หน่วยงานภายในศูนย์เครื่องมือฯ สามารถนำนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดนำไป
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
     2. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถรองรับและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาชีพ
     3. เพื่อพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ต้นแบบการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาชีพ
การติดต่อ และการให้บริการ
บุคคลภายใน
บุคคลภายนอก
X