ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดูแลพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และบริการแหล่งเรียนรู้

X