ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

X