ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์) (หลักสูตรนานาชาติ)

X