ประวัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้จัดตั้งให้มีหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร  ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่ 2/2536   เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2536 โดยให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ในระยะเริ่มแรกหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ทำการอยู่ ณ ทบวงมหาวิทยาลัย ชั้น 3 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป้น กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม และย้ายที่ทำการมายังอาคารแหลมทอง ชั้น 6 ตามลำดับ
ปัจจุบันหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ทำการถาวรอยู่ ณ อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีห้องชุดสำนักงาน จำนวน 6 ยูนิต  และห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1 ยูนิต