ติดต่อเรา

หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 128/237 อาคารพญาไท พลาซ่า
ชั้น 22 ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2216-5410, 0-2216-5493-4 โทรสาร 0-2216-5411