ความเป็นมา

ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่
2/2536   เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2536 มีมติให้มีหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร โดยให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ในระยะเริ่มแรกหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ทำการอยู่ ณ ทบวงมหาวิทยาลัย ชั้น 3   ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม และย้ายที่ทำการมายังอาคารแหลมทอง ชั้น 6 ตามลำดับ   ปัจจุบันหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ทำการถาวรอยู่ ณ อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีห้องชุดสำนักงาน จำนวน 6 ยูนิต  และห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1 ยูนิต  โดยแต่ละห้องชุดมีรายละเอียดดังนี้

  • ห้องชุดสำนักงาน เลขที่ 128/243 มีขนาดพื้นที่ 149.13 ตร.ม.เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานประจำหน่วยงาน  เป็นสถานที่ตั้งของห้องประชุมวัจนสาร ซึ่งมีขนาด 7 ที่นั่ง
  • ห้องชุดสำนักงาน เลขที่ 128/244 มีขนาดพื้นที่ 126.64 ตร.ม.เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานของศูนย์ฯ และงานของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นสถานที่ตั้งของห้องประชุมพิทยสาร ซึ่งมีขนาด 12 ที่นั่ง
  • ห้องชุดสำนักงาน เลขที่ 128/237 – 8  มีขนาดพื้นที่ 269.30 ตร.ม. เป็นสถานที่ตั้งของห้องประชุมพจนสาร  ซึ่งมีขนาด 35 ที่นั่ง
  • ห้องชุดสำนักงาน เลขที่ 128/235 – 6 มีขนาดพื้นที่ 251.98 ตร.ม.
    เป็นสถานที่ตั้งของห้องประชุมคุณสาร  ซึ่งมีขนาด 42 ที่นั่ง
  • ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 128/538 มีขนาดพื้นที่ 100.68 ตร.ม.
    เป็นสถานที่พักค้างคืนของบุคลากร มทส.  เมื่อต้องมาปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย  ณ  กรุงเทพมหานคร  ประกอบไปด้วยห้องนอน จำนวน 3 ห้องๆ ละ 2 เตียง มีห้องรับแขก ห้องครัว สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องไมโครเวฟ เป็นต้น