ภารกิจหลัก

หน่วยประสานงาน มทส.กทม. มีภารกิจหลักในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย “รวมบริการประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย  โดยมีการแบ่งงานภายในเพื่อการบริหารเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ   งานการเงินและงบประมาณ  งานรับสมัครบุคลากร นักเรียนทุน งานสัญญาและผูกพัน งานหนังสือเดินทางและวีซ่า งานพัสดุ งานบริการห้องชุดพักอาศัย งานบริการยานพาหนะ งานรับรองการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ฝ่ายบริการสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านสนับสนุนบริการวิชาการ  การเตรียมห้องประชุม การจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน การควบคุมดูแลประสานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย