วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์   
            ให้การบริการที่หลากหลาย  เพื่อสนับสนุนทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็นเลิศ

 พันธกิจ

  1. ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  3. สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิชาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอำนวยความสะดวก

ในด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์