โครงสร้างและการบริหาร

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร จัดโครงสร้างองค์กรเพื่อบริหาร ดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานรับสมัครบุคลากร นักเรียนทุน งานสัญญาและผูกพัน งานหนังสือเดินทางและวีซ่า งานพัสดุ งานบริการห้องชุดพักอาศัย งานบริการยานพาหนะ งานรับรองการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝ่ายบริการสารสนเทศ
    มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านสนับสนุนบริการวิชาการ  การเตรียมห้องประชุม การจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน การควบคุมดูแลประสานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย