งานประกันคุณภาพการศึกษา SAR

งานประกันคุณภาพการศึกษา SAR

ประจำปีการศึกษา 2559

 1. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 2. รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2558

 1. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 2. รายงานการประเมินตนเอง
 3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานกีฬาและสุขภาพ

ประจำปีการศึกษา 2557

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 2. แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 3. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 4. รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2556

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 2. แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 3. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 4. รายงานการประเมินตนเอง

รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 1.1

1.1.1. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์

                   การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

                   ระยะที่ 11   (พ.ศ. 2555-2559)

1.1.2.  แผนปฏิบัติงานสถานกีฬาและสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558

1.1.3.  ประกาศ สถานกีฬาและสุขภาพ เรื่อง กำหนดนโยบายการประชุมหัวหน้างานและผู้

ที่เกี่ยวข้อง

1.1.4.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 7.1

7.1.1. ประกาศ สถานกีฬาและสุขภาพ เรื่อง กำหนดนโยบายการประชุมหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง

7.1.2  แผนการปฏิบัติงานสถานกีฬาและสุขภาพ ประจำปี 2558

7.1.3  หนังสือแจ้งเวียนการเข้าร่วมอบรม “ทักษะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ”

รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 7.2

          7.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ สถานกีฬาและสุขาภาพ

          7.2.2 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สถานกีฬาและสุขภาพ

7.2.3 เอกสารความรู้วิธีการออกกำลังกายลดอาการบาดเจ็บ

7.2.4 เอกสารขอเข้าศึกษาดูงานจากสถาบันต่าง ๆ 

รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 7.3

7.3.1  หนังสือขอความอนุเคราะห์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ในการดำเนินการระบบสารสนเทศ

7.3.2  แบบประเมินผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศของสถานกีฬาและสุขภาพ

7.3.3  ตัวอย่าง Page ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานกีฬาและสุขภาพ

รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 7.4

7.4.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

7.4.2  SUT  RM1,  SUT RM 2, SUT  RM3

7.4.3 SUT-RM 4.1, SUT-RM 4.2, SUT-RM 4.3

     รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 9.1

9.1.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

9.1.2  การดำเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง  SAR  ระดับหน่วยงานฯ

9.1.3  เอกสารรายงานการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ

                     ครั้งที่ 1 และ 2

9.1.4  แบบตอบรับเข้าร่วม QA forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

     รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 12.1

12.1.1  แผนปฏิบัติงานสถานกีฬาและสุขภาพ ประจำปี 2558

12.1.2  สรุปผลการจัดโครงการโปรแกรมการกระตุ้นการออกกำลังกาย

12.1.3  สรุปจำนวนสมาชิกห้องออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำ ประจำเดือน มิ.ย. 58

    รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 12.2

12.2.1  สรุปโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี 2557

12.2.2  ข้อกติกาว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล 5 คน

    รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 12.3

12.3.1  สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการ  สนามกีฬา  กรกฎาคม 2557- มิถุนายน  2558

12.3.2  กิจกรรมการปฏิบัติบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลประจำปี

12.3.3  รายละเอียดการปฏิบัติบำรุงรักษาสนามฟุตบอล

    รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 12.4

12.4.1  หนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และขอใช้สถานที่สำหรับการเรียนการสอน 

                     ประจำภาคการศึกษา

12.4.2  รายละเอียดการสอนรายวิชา

    รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 12.5

12.5.1  สรุปร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬา

     รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 12.6

12.6.1  สรุปร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

     รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 12.7

            12.7.1  สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานกีฬาและสุขภาพ

X