ความเป็นมา

ความเป็นมา

 

 

 

 

ศ.ดร วิจิตร ศรีสอ้าน

►►ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

►►วัตถุประสงค์เพื่อ การดำเนินกิจกรรมของผู้สำเร็จการศึกษา

         จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

►►อนุญาตให้จัดตั้งได้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2540

►►ได้รับอนุญาตรับจดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2540

►►ซึ่งสมาคมถือเอาวันที่ 30 มิถุนายน เป็นวันเกิดของ สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี

X