ระเบียบ/เอกสาร การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบ/เอกสาร การขอตำแหน่งทางวิชาการ

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554
  2. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
  3. แบบแสดงส่วนร่วม
  4. เกณฑ์ผลงานตีพิมพ์สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  5. แบบ 3 ทป 01
X