การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx ระดับสำนักวิชา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประสาท สืบค้า อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
โดย
รศ. พญ.สุพินดา คูณมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประธาน) 
ผศ. ดร. ทพญ.รัชฎา ฉายจิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรรมการ)
รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กรรมการ)

X