Vision / Mission / Values

Vision / Mission / Values

Vision / Mission / Values

Vision

เป็นองค์กรที่โดดเด่นในการสร้างกำลังคนและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ

Mission

(1) ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะพร้อมในการทำงานภาคอุตสาหกรรม
(2) วิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาค
(3) บริการวิชาการ ปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศและสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม

Values WELL”

(1)  We are unity

(2)  Excellence

(3) Loyalty

(4) Learning for Development

X