Abstract Collection of Suranaree Technology Journal of Social Science

Abstract Collection of Suranaree Technology Journal of Social Science

ชื่อบทความปีที่เผยแพร่

ผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

Semantics, Metasemantics, Aboutness

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

The Implementation of Polya’s Model in Solving Problem-Questions in Mathematics by Grade 7 Students

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

ร่องรอยอารยธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

What Do Philosophers Do?: Skepticism and the Practice of Philosophy

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหารVol. 10 No. 2 (December 2016)
การรับรู้ความยุติธรรม และรูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่ส่งผลต่อ ผลการปฏิบัติงานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน และครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลVol. 10 No. 2 (December 2016)
บทปริทัศน์ทางปรัชญาว่าด้วยแก่นสารนิยมVol. 10 No. 2 (December 2016)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ของข้าราชการตำรวจนครบาลไทยVol. 10 No. 1 (December 2016)
บทปริทัศน์ว่าด้วยมุมมองแบบปรัชญาต่อข้อความที่ระบุถึงตนเองVol. 10 No. 1 (December 2016)
คุณลักษณะและตัวบ่งชี้ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา สู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นVol. 10 No. 1 (December 2016)
Feminism through Figurative Language in Contemporary American Songs of Leading Contemporary Feminist Music IconsVol. 9 No. 2 (December 2016)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีVol. 9 No. 1 (December 2016)
ผลของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติต่อประสิทธิภาพการสอน ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ช่วงปี 2551-2555Vol. 9 No. 1 (December 2016)
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานVol. 8 No. 1 (December 2016)
Book Review: Rethinking Jewish Philosophy: Beyond Particularism and Universalism.Vol. 6 No. 2 (December 2016)
คุณลักษณะการสอนที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: มุมมองของอาจารย์และนักศึกษาVol. 5 No. 2 (December 2016)
เข็มทิศการประเมินVol. 4 No. 2 (December 2016)
งานวิจัยด้านการสื่อสารสุขภาพ: กลไกในการพัฒนาสังคมVol. 4 No. 1 (December 2016)
ลานโล่งในกรุงเทพมหานครยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นVol. 4 No. 1 (December 2016)
Work-Life Balance in an International ContextVol. 3 No. 1 (December 2016)
การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ของสตัฟเฟิลบีม ในการประเมินโครงการทางการศึกษาVol. 2 No. 1 (December 2016)
ดัชนีบทความตีพิมพ์ของ มทส. และสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในฐานข้อมูลของ ISIVol. 1 No. 2 (December 2016)
ปัจจัยแห่งการดำรงอยู่หรือล่มสลายของครอบครัวVol. 1 No. 2 (December 2016)
ดุลยภาพเชิงพินิจพิเคราะห์ในจริยศาสตร์Vol. 1 No. 2 (December 2016)

ชื่อบทความ

ปีที่เผยแพร่

METACOGNITIVE READING STRATEGIES WITH SOUTHERN THAI UNIVERSITY STUDENTS

Vol. 12 No. 1 (June 2018)

ANALYZING THE APPROPRIATENESS OF VOCABULARY IN O-NETS OF GRADE 12 THAI STUDENTS

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

INVESTIGATING INTERLANGUAGE PRAGMATIC COMPETENCE IN A CHINESE EFL CONTEXT

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

IMPLEMENTING A PORTFOLIO-BASED LEARNER AUTONOMY DEVELOPMENT MODEL IN AN EFL WRITING COURSE

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

INTERCULTURAL LANGUAGE EDUCATION: SUPPORTIVE FACTORS AND CONSTRAINTS ON EFL LEARNERS’ INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

Investigating Interlanguage Pragmatic Competence in a Chinese EFL Context

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

Analyzing the Appropriateness of Vocabulary in O-NETs of Grade 12 Thai Students

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

Intercultural Language Education: Supportive Factors and Constraints on EFL Learners’ Intercultural Communicative Competence Development

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

Implementing a Portfolio-based Learner Autonomy Development Model in an EFL Writing Course

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

THE EFFECTS OF THE SUFFICIENCY ECONOMY ON COMMUNITY BUSINESS MANAGEMENT

Vol. 10 No. 2 (December 2016)

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ)

Vol. 10 No. 2 (December 2016)

การวิเคราะห์ SWOT แสงไฟส่องนำทางสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ชุมชนทำได้

Vol. 10 No. 2 (December 2016)

การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชาวจีน การลดผลกระทบด้านลบที่เกิดจาก สมิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ

Vol. 10 No. 2 (December 2016)

REFUSAL STRATEGIES IN L1 AND L2 BY NATIVE SPEAKERS OF THAI

Vol. 10 No. 1 (June 2016)

NON-ENGLISH MAJOR EFL LEARNERS’ LEXICAL COLLOCATION ERRORS IN A CHINESE CONTEXT

Vol. 6 No. 1 (June 2012)

A BLENDED TRAINING MODEL USING MOBILE DEVICES TO ENHANCE SPEAKING ABILITY OF LOCAL TOUR GUIDES

Vol. 5 No. 2 (December 2011)

EFFECTS OF AN E-DICTIONARY-BASED ENHANCER VOCABULARY LEARNING MODEL

Vol. 5 No. 1 (June 2011)

A CORPUS-BASED VOCABULARY SELECTION FOR GRADES 1-3 THAI EFL LEARNERS

Vol. 4 No. 2 (December 2010)

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา

Vol. 4 No. 2 (December 2010)

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: การประยุกต์ใช้กระบวนการเอไอซี

Vol. 4 No. 2 (December 2010)

ผลการใช้วิธีการเอ็มทีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6

Vol. 4 No. 1 (June 2010)

COMMUNICATION STRATEGIES OF COLLEGE NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT GUIZHOU UNIVERSITY

Vol. 3 No. 2 (December 2009)

FAST AND SLOW MATERIALS AND METHODS SECTION: DISCIPLINARY VARIATIONS BETWEEN BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH ARTICLES

Vol. 3 No. 2 (December 2009)

STUDENTS’ PROFILES AND LANGUAGE TASKS THAT BEST PREDICT STUDENTS’ LANGUAGE ABILITY: SOME RECOMMENDATIONS AND CAVEATS FOR GIFTED LANGUAGE PROGRAMS

Vol. 3 No. 2 (December 2009)

A FILIPINO EFL TEACHER’S POSITIONING IN A THAI SECONDARY SCHOOL: A CASE STUDY

Vol. 3 No. 2 (December 2009)

THREE FUNDAMENTAL CONCEPTS FOR GENRE TRANSFER STUDIES: A CASE OF POSTGRADUATE DISSERTATION TO RESEARCH ARTICLE

Vol. 3 No. 1 (June2009)

INTEGRATING PROJECT-BASED LEARNING IN AN ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES COURSE: A CASE STUDY OF THAI MEDICAL STUDENTS

Vol. 2 No. 2 (December 2008)

CONTENT-BASED CALL FOR READING IN BUDDHISM

Vol. 2 No. 1 (June 2008)

Communication Strategies Training for Science and Technology Graduate students

Vol. 2 No. 1 (June 2008)

A MULTI-LAYERED DISCOURSE COMMUNITY: DEFINING BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DISCOURSE COMMUNITIES AT SUT

Vol. 2 No. 1 (June 2008)

TO rEFORM TEFL ACCORDING TO THE IMPLICIC NATURE OF LNALYSIS OF TEFL REFORM IN CHINA

Vol. 1 No. 2 ( December 2007)

DISCOURSE-LEVEL INTONATION: A CHALLENGE IN EFL INSTRUCTION

Vol. 1 No. 2 (December 2007)

ชื่อบทความปีที่เผยแพร่

การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

การกำหนดสัญญาณรบกวนในภาพเอกซเรย์ซีอาร์โดยขั้นตอนวิธีเจ 48

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

ประสิทธิผลของการเรียนด้วยสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีVol. 10 No. 2 (December 2016)
อิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิที่ได้รับของผู้ใช้งานระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยVol. 10 No. 2 (December 2016)
กระบวนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้Vol. 10 No. 1 (June 2016)
แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือVol. 9 No. 2 (December 2015)
การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาVol. 9 No. 2 (December 2015)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกโฆษณาทางเว็บไซต์Vol. 9 No. 1 (June 2015)
Overlap Communication in MPI ImplementationsVol. 8 No. 2 (December 2014)
ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์Vol. 8 No. 2 (December 2014)
ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ ของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายVol. 8 No. 1 (June 2014)
แนวคิดการใช้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ค และทัศนคติ แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม “ถูกใจ” ให้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ค ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมVol. 7 No. 1 (June 2013)
ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่Vol. 7 No. 1 (June 2013)
การประเมินความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์วางแผนมื้ออาหาร เพื่อการควบคุมน้ำหนักVol. 6 No. 2 (December 2012)
ปัจจัยการประสบความสำเร็จในการใช้งานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สองมิติVol. 6 No. 2 (December 2012)
แบบจำลองการจัดการหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องVol. 6 No. 2 (December 2012)
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในออสเตรเลียVol. 6 No. 1 (June 2012)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดการการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตVol. 6 No. 1 (June 2012)
ระบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนผ่านบลูทูธVol. 6 No. 1 (June 2012)
Influences of the National ICT Policy on the Socio-Economic SectorVol. 6 No. 1 (June 2012)
มองผู้หญิงกับสื่อใหม่ในสังคมไทย ผ่านงานวิจัยแนวสตรีนิยมไซเบอร์Vol. 5 No. 2 (December 2011)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานไอคอนบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือVol. 5 No. 2 (December 2011)
แนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยุชายแดนไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวVol. 5 No. 2 (December 2011)
การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทางและการวิเคราะห์กรอบข้อมูลVol. 5 No. 1 (June 2011)
ระบบสกัดความรู้จากบทวิจารณ์ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวVol. 5 No. 1 (June 2011)
Understanding Peer-to-Peer TechnologyVol. 4 No. 1 (June 2010)
การผสมผสานระบบจัดการเนื้อหาทางการเรียนรู้กับเว็บล็อกภายใต้กรอบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์Vol. 4 No. 1 (June 2010)
งานวิจัยด้านการสื่อสารสุขภาพ: กลไกในการพัฒนาสังคมVol. 4 No. 1 (June 2010)
The Overview Study of Conflict Management Styles in Thai Organization(1984-2008) : Analysis in Communication PerspectivesVol. 3 No. 1 (June 2009)
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทางปฏิบัติการจริง สำหรับรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 โดยผ่านเครือข่ายระบบจัดการการเรียนรู้Vol. 3 No. 1 (June 2009)
พัฒนาการของการรับข่าวต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยVol. 3 No. 1 (June 2009)
การใช้งานได้ของแบบสำรวจบนเว็บ สำหรับความคิดเห็นของผู้ใช้ถนนต่อการรายงานการจราจรVol. 2 No. 2 (December 2008)
ผลกระทบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อต้นทุนโลจิสติกส์ในประเทศไทยVol. 3 No. 2 (December 2008)
โทรทัศน์ชุมชนในประเทศออสเตรเลียVol. 1 No. 2 (December 2007)
ชื่อบทความปีที่เผยแพร่

Success Factors on Strategic Quality Management Costing: An Empirical Investigation of ISO 9000 Manufacturing Firms in Thailand

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวจังหวัดนครราชสีมา: สถานการณ์ปัจจุบัน ความเชื่อมโยง ปัญหา และแนวทางการพัฒนา

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

อิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งานระบบ Navis ภายในท่าเรือแหลมฉบัง

Vol. 11 No. 2 (December 2017)

ปัจจัยสาเหตุที่ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดขององค์การธุรกิจในประเทศไทย

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

Structural Equation Modeling of Food Safety Standard in the Cassava Industry in Thailand

Vol. 11 No. 1 (June 2017)

อิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิที่ได้รับของผู้ใช้งานระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยVol. 10 No. 2 (December 2016)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หลักฐานเชิงประจักษ์จากกลุ่มประเทศอาเซียนVol. 10 No. 1 (December 2016)
แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงานของสถาบันการอาชีวศึกษาVol. 10 No. 1 (December 2016)
การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของยา ระหว่างโรงพยาบาลปักธงชัย และโรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมาVol. 10 No. 1 (December 2016)
การทดสอบพฤติกรรมทางฤดูกาล “Day-of-the-Week Effect” ในตลาดหลักทรัพย์Vol. 10 No. 1 (December 2016)
การสื่อสารภายในองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดVol. 9 No. 2 (December 2016)
ผลของการจัดสหกิจศึกษาที่มีต่อระยะเวลาการได้งานและรายได้ ของบัณฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาVol. 9 No. 2 (December 2016)
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อความยั่งยืน: โครงการหลวงปางดะVol. 9 No. 1 (December 2016)
A Success Case of Implementing Sufficiency Economy Concept: Funeral Expenses Reduction ProjectVol. 9 No. 1 (December 2016)
The Relationships among Perceived Employer Branding, Employee Engagement, and Discretionary EffortVol. 9 No. 1 (December 2016)
รูปแบบทางการตลาดที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินเชียงใหม่Vol. 8 No. 2 (December 2016)
รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ระหว่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตราสินค้าไทยกับตราสินค้าต่างประเทศ ในระบบขายตรงVol. 8 No. 2 (December 2014)
ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)Vol. 8 No. 2 (December 2014)
รูปแบบการบริหารงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานVol. 8 No. 1 (June 2014)
ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ ของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายVol.8 No. 1 (June 2014)
การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือVol. 8 No. 1 (June 2014)
CUSTOMER ORIENTATION AND FIRM PERFORMANCE AMONG SMES IN THAILANDVol. 8 No. 1 (June 2014)
การปรับตัวของธุรกิจครอบครัวค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมาVol. 8 No. 2 (December 2014)
การพัฒนาแบบฟอร์มและกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียงVol. 8 No. 1 (June 2014)
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปปี้ ในร้านสะดวกซื้อเขตราชเทวีVol. 7 No. 1 (June 2013)
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดโครงการหลวงหนองหอย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์คาโนโมเดลVol. 7 No. 1 (June 2013)
แนวคิดการใช้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ค และทัศนคติ แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม “ถูกใจ” ให้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ค ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมVol. 7 No. 1 (June 2013)
ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบกับผู้ซื้อ ในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดนครราชสีมาVol. 7 No. 1 (June 2013)
การพัฒนาแผนชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่Vol. 7 No. 1 (June 2013)
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เพื่อสร้างการรับรู้ของเครือข่ายวิสาหกิจ กรณีศึกษา เครือข่ายวิสาหกิจ แปรรูปไหม (SILK CLUSTER) จังหวัดนครราชสีมาVol. 6 No. 2 (December 2012)
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาVol. 6 No. 2 (December 2012)
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวไทยVol. 6 No. 1 (June 2012)
การจัดการความขัดแย้งโดยนายอำเภอของประชาชนในประเทศไทยVol. 5 No. 2 (December 2011)
ความผูกพัน ความไว้วางใจ และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้นของผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิตVol. 5 No. 1 (June2011)
ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริหารประสบการณ์ลูกค้าต่อคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตVol. 4 No. 2 (December 2010)
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาVol. 4 No. 1 (June 2010)
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาVol. 4 No. 1 (June 2010)
ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในงานและครอบครัว ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความปรารถนาก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารหญิง ในจังหวัดนครราชสีมาVol. 3 No. 2 (December 2009)
การยอมรับการปฏิบัติตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับเงาะ ของเกษตรกร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานีVol. 3 No. 2 (December 2009)
การใช้ช่องทางการตลาดของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารVol. 3 No. 2 (December 2009)
THE OVERVIEW STUDY OF CONFLICT MANAGEMENT STYLES IN THAI ORGANIZATIONS (1984-2008): ANALYSIS IN COMMUNICATION PERSPECTIVESVol. 3 No. 1 (June 2009)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ-สังคมกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงVol. 3 No. 1 (June 2009)
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างVol. 3 No. 1 (June 2009)
ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ไทยVol. 2 No. 2 (December 2008)
A REVIEW OF LIQUIDITY PREMIUMVol. 2 No. 2 (December 2008)
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาVol. 2 No. 2 (December 2008)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์Vol. 2 No. 1 (June 2008)
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนVol. 1 No. 2 (December 2007)
X