ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)

2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)

3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

4. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)

5. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

6. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

7. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)

8. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

9. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

X