ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)

2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)

3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

4. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)

5. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

6. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

7. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)

8. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

9. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

10. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์) (หลักสูตรนานาชาติ)

X