ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา (หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2557
จำนวนหลักสูตร ที่เปิดในปีการศึกษา 2557
รายละเอียดข้อมูลแต่ละสาขาวิชา
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ทุนสนับสนุนบัณฑิต

1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
2. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
3. ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ทุนละ 5,000 บาท/เดือน
4. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย ทุนละ 3,000 บาท
5. ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น รายละเอียด คลิกที่นี่
6. ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ใบสมัครและแบบฟอร์ม สมัครด้วยตนเอง

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ที่ปรากฎบนหน้าจอโดยตรง
และส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท
ไปยัง ฝ่ายรับนักศึกษา โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1. ส่ง ธนาณัติ สั่งจ่ายปลายทาง ปทจ. นครราชสีมา ในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขามุขมนตรี
บัญชีเลขที่ 580-2-15772-8
และส่งหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ ส่งทางโทรสารไปยังหมายเลข
(044) 22-3010

บันทึกข้อมูลการสมัครได้ตามกำหนดการรับสมัครเท่านั้น

ติดต่อสอบถามการรับสมัคร

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223026, 044-223025

X