ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตระหนักถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษาแต่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ มีปณิธานด้านนี้ว่า “ถ้าเรียนได้…ต้องได้เรียน” มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิต

1. ทุนการศึกษาของรัฐบาล

ทุนการศึกษาของรัฐบาล

แบ่งได้เป็น 2 กองทุนได้แก่

1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ให้กู้ยืมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

1.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ให้กู้ยืมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
(รายละเอียดเป็นไปตามประกาศของกองทุนฯ ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th)

2. ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่

2.1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งได้ 6 ทุนดังนี้

1) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา มทส. ให้ยืมเป็นเงินค่าเล่าเรียน ไม่เกิน 15,000 บาท/ภาคการศึกษา ชำระคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา
2) เงินยืมฉุกเฉิน ให้ยืมไม่เกิน 5,000 บาท/ภาคการศึกษา ชำระคืนก่อนสอบปลายภาค
3) กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสรรจากเงินดอกเบี้ยของกองทุน เป็นเงินให้เปล่าตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ
4) กองทุนช่วยค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา จัดสรรเป็นเงินสำหรับค่าครองชีพให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่เกิน 3,000 บาท/ภาคการศึกษา
5) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน เป็นทุนที่ยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษา บางทุนจะให้ค่าครองชีพรายเดือนด้วย แบ่งย่อยได้เป็น 7 ทุนดังนี้

5.1) ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
5.2) ทุนโควตาโอลิมปิกวิชาการ
5.3) ทุนโควตาวิทยาศาสตร์
5.4) ทุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
5.5) ทุนศักยภาพ
5.6) ทุนเรียนดี
5.7) ทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนฯ, ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนโควตาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ทุนโควตานักกีฬามหาวิทยาลัย, ทุนโควตาดนตรีและนาฎศิลป์

6) ทุนจ้างงานระหว่างกำลังศึกษา เป็นเงินค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่ช่วยเหลืองานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในอัตรา 40 บาท/ชั่วโมง

2.2 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งได้ 7 ทุนดังนี้

1) เงินยืมฉุกเฉิน ให้ยืมไม่เกิน 10,000 บาท/ภาคการศึกษา ชำระคืนก่อนสอบปลายภาค
2) ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน มีค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน
3) ทุนผู้มีศักยภาพ ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน
4) ทุนบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน
5) ทุนที่คณาจารย์ได้รับทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน
6) ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย เป็นค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยสอน หรือผู้ช่วยวิจัยของสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
7) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย

3. ทุนการศึกษาให้เปล่าจากมูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน บุคคลที่มีจิตศรัทธา บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาให้เปล่าจากมูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน บุคคลที่มีจิตศรัทธา บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นทุนเงินให้เปล่าสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด มีมูลค่าเงินต่อทุนการศึกษา ตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 60,000 บาท โดยมีองค์กร/บุคคลให้ทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษามากกว่า 30 องค์กร เป็นจำนวนทุนกว่า 189 ทุน

X