ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กลุ่มวิชาเฉพาะ

 • กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (Enterprise Software)

 • กลุ่มวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence and Data Analysis)

 • กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies)

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)​

กลุ่มวิชาเฉพาะ

 • กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)

 • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

 • กลุ่มวิชาการประกอบการ (Entrepreneurial Management)

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)​

กลุ่มวิชาเฉพาะ

 • กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)

 • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

 • กลุ่มวิชาการประกอบการ (Entrepreneurial Management)

หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

 • Bachelor of Hospitality Technology Innovation

 • Major Hospitality Technology Innovation

 • Minor Enterprenuership

 • (International Program)

X