ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กลุ่มวิชาเฉพาะ

  • กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (Enterprise Software)
  • กลุ่มวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence and Data Analysis)
  • กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies)

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชาเฉพาะ

  • กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)
  • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
  • กลุ่มวิชาการประกอบการ (Entrepreneurial Management)

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาเฉพาะ

  • กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)
  • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
  • กลุ่มวิชาการประกอบการ (Entrepreneurial Management)

หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

Bachelor of Hospitality Technology Innovation

Major Hospitality Technology Innovation

Minor Enterprenuership

(International Program)

X