สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

พันธกิจ

สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีหน้าที่ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าในการวางแผน จัดหา ระดมเงินทุนวิจัย และอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัยและประสานงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้การวิจัยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก

X