ศูนย์กิจการนานาชาติ

ระบบงานให้บริการออนไลน์
  1. ระบบสำรองที่นั่งสำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  2. ระบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ
  3. ระบบติดตามการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากับหน่วยงานต่างประเทศ (admin only)
  4. ขอหนังสือนำเพื่อขอความอนุเคราะห์หนังสือเดินทางราชาการ และขอการตรวจลงตรา (สำหรับบุคลากร)
  5. ขอหนังสือนำเพื่อขอความอนุเคราห์การตรวจลงตรา (สำหรับนักศึกษา)
X