งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Alumni Engagement)

*******************

 

 1. ดำเนินงานสารบรรณต่าง ๆ
 • ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร ในระบบ Boffice
 • จัดเก็บหนังสือที่ผ่านการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น
 • จัดพิมพ์หนังสือต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก ตามกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ของงาน
 • งานประชุมต่าง ๆ จัดการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการหรือตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ
 • จัดเตรียมวาระการประชุม / จัดทำหนังสือเชิญประชุม
 1. ดูแลระบบ Alumni Database
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ
 • จัดเก็บข้อมูลจำนวนศิษย์เก่าที่เข้ามาลงทะเบียนในระบบ
 • ตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบ และประสานกับผู้ดูแลระบบ (นักวิเคราะห์ระบบ)
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งานระบบ
 • ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษา เพื่ออัพเดตข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบ
 • ดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก ผ่านระบบ
 1. ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างศิษย์เก่าและ มทส.
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิษย์เก่า มทส. แก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดงานคืนสู่เหย้าของสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นต้น
 • จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน
 • ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและ มทส. ในการทำประโยชน์ให้ชุมชน
 • จัดทำ Contents ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ
 1. ดูแลกองทุนศิษย์ มทส.
 • ประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเข้ากองทุน
 • จัดกิจกรรมเพื่อการระดมทุน
 • ดำเนินการเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
 1. การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
 • ประชุมคณะกรรมการ
 • จัดทำร่างประกาศการมอบรางวัลและวิธีการคัดเลือก
 • เสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทำประกาศ
 • ประชาสัมพันธ์ และรับแบบเสนอชื่อ
 • พิจารณาผู้ได้รับรางวัล
X