หน้าแรก

หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ สถานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

แนะนำสถานวิจัย

สถานวิจัย  เป็นหน่วยงานเทียบเท่า  “สาขาวิชา”  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยมีภารกิจสำคัญคือ  ทำหน้าที่ประสานงานกับ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และอำนวยความสะดวกทางด้านธุรการต่างๆ  แก่คณาจารย์ในสำนักวิชา  เพื่อให้การวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชา  ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยที่คณาจารย์ได้รับ  และผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชาอีกด้วย

X