สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

แนะนำสถานวิจัย

สถานวิจัย  เป็นหน่วยงานเทียบเท่า  “สาขาวิชา”  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยมีภารกิจสำคัญคือ  ทำหน้าที่ประสานงานกับ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และอำนวยความสะดวกทางด้านธุรการต่างๆ  แก่คณาจารย์ในสำนักวิชา  เพื่อให้การวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชา  ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยที่คณาจารย์ได้รับ  และผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชาอีกด้วย

 

ข่าวสาร

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X