สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์สัตว์ คำนวณสูตรอาหารสัตว์ การจัดการเลี้ยงดูและการตลาด ซึ่งกระทำในฐานะนักวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะพัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่เหมาะสมให้แก่สังคมและประเทศชาติ

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการผลิตสัตว์ ได้แก่ การผลิตสุกร สัตว์ปีก (ไก่เนื้อไก่ไข่ และเป็ดเนื้อเป็ดไข่) โคเนื้อโคนม สัตว์น้ำ ม้า แพะและแกะ

การจัดการพันธุกรรมสัตว์ มุ่งเน้นศึกษาระบบการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้พันธุ์สัตว์ที่มีลักษณะที่ดีทางเศรษฐกิจและต้านทานโรค รวมทั้งการนำเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาใช้วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์

การจัดการผลิตและพัฒนาอาหารสัตว์ มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ การประกอบสูตรและการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
  2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  5. ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

ข่าวสาร

X